#3 Radionica: Pravilno postupanje sa novorođenčetom i dojenčetom

Anita Struški (anitastruski@gmail.com) (DZ zagreb Centar) , Vanessa Slaviček (vanessa.slavicek0610@gmail.com) (DZ zagreb Zapad)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Radionica: Pravilno postupanje sa novorođenčetom i dojenčetom

Tekst

Pravilnim postupanjem sa zdravim novorođenčetom potiče se normalan razvoj zdravog djeteta, ali i eliminiraju štetni čimbenici okoline u rastu i razvoju, dok kod neurorizične djece kao i kod djece sa odstupanjima u neuromotornom razvoju, navedeni postupci su dopuna propisanim terapijskim postupcima, a ovise nam o dobi djeteta, vrsti i težini neuromotornog poremećaja. Roditelji, ali i svi zdravstveni djelatnici u radu sa djecom trebaju biti upoznati sa ispravnim postupcima njege djeteta od rođenja te istog provoditi. Naime, ispravnim dizanjem djeteta, spuštanjem, presvlačenjem, hranjenjem, ali i igrom sa djetetom u svakodnevnom životu, onemogućava se razvijanje loših obrazaca; izvijanje u luku, spastičnost, nemogućnost kontrole glavice i trupa, zabacivanje glavice i sl. Ti loši obrasci onemogućuju dijete da pravilno napravi pokrete kao što je podizanje glavice, okretanje sa trbuha na trup i obratno, odizanje na latove i dr. Stoga, zajedno naučimo ispravan način svakodnevnih aktivnosti kako bi pomogli roditeljima, ali i našim najmanjim pacijentima.

Naslov na engleskom

Tekst na engleskom

Ključne riječi

pravilno postupanje, novorođenče, dojenče

Željeni oblik

Oralna prezentacija#4 PRISTUP DJETETU KOJE ŠEPA U AMBULANTI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE – prikaz slučaja

Inna Ujčić (innaujcic@gmail.com) (IDZ ispostava Pazin) , Tina Zavidić (tina.zavidic@gmail.com) (IDZ Pazin)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

PRISTUP DJETETU KOJE ŠEPA U AMBULANTI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE – prikaz slučaja

Tekst

UVOD Šepanje je relativno čest razlog dolaska roditelja s malim djetetom liječniku obiteljske medicine ili pedijatru na pregled uz učestalost od oko četiri slučaja na 1000 pregleda. Definira se kao neujednačeno, grčevito, otežano hodanje, obično uzrokovano bolom, slabošću ili deformitetom. Najčešće je riječ o benignom, prolaznom stanju, no može se raditi i o životno ugrožavajućem stanju. CILJ Cilj ovog rada je prikazati pristup liječnika obiteljske medicine u dijagnostičkom postupku i skrbi za dijete koje šepa. METODE Pacijentu je uzeta detaljna anamneza i učinjen fizikalni pregled, laboratorijski nalazi te ultrazvučni pregled oba kuka. Praćen je od strane liječnika obiteljske medicine zahvaljujući dobro opremljenoj ordinaciji te educiranosti liječnika do potpunog ozdravljenja. REZULTATI Temeljem anamneze, kliničkog pregleda i ultrazvučnog pregleda oba kuka postavljena je dijagnoza akutnog tranzitornog sinovitisa kuka te su isključena životno ugrožavajuća stanja. Pacijent je redovito kontroliran od strane liječnika obiteljske medicine kako bi se pravovremeno moglo djelovati. Praćen je u kraćim vremenskim intervalima do potpune regresije izljeva i ozdravljenja. ZAKLJUČAK Uloga liječnika obiteljske medicine je i skrb za malu djecu. Cijeloživotnom edukacijom liječnika, detaljno uzetom anamnezom i fizikalnim pregledom bolesnika te dodatnim dostupnim dijagnostičkim pretragama u potpunosti se može pratiti razvoj bolesti te pravovremeno prepoznati komplikacije ukoliko do njih dođe.

Naslov na engleskom

Tekst na engleskom

Ključne riječi

dijete, šepanje, sinovitis

Željeni oblik

Poster prezentacija#5 Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini? / How to recognize, treat and monitor childhood asthma in family medicine?

Jana Kovačević (janakovacevic@yahoo.com) (Dom zdravlja Dubrovnik)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini? / How to recognize, treat and monitor childhood asthma in family medicine?

Tekst

SAŽETAK Uvod Astma je najčešća kronična bolest dječje dobi. Postaviti dijagnozu astme u ranoj životnoj dobi dijagnostički je izazov temeljen uglavnom na kliničkoj slici, praćenju simptoma i fizikalnom statusu. Cilj Kako kao obiteljski liječnik razlikovati recidivirajuće opstruktivne bronhitise od astme kod djeteta? Kako prepoznati i liječiti akutnu egzacerbaciju astme u ambulanti obiteljskog liječnika? Kako i kada u obiteljskoj medicini uvesti preventivnu terapiju astme ? Kako utvrditi stupanj kontrole bolesti kod djeteta s astmom u obiteljskoj medicini? Metode Pregled literature od 2008. do 2018. godine pretraživanjem PubMeda, Medscapea i weba pomoću ključnih riječi: pedijatrijska astma, obiteljska medicina pristup, primarna zdravstvena zaštita pristup, smjernice. Korištene su GINA smjernice iz 2018. godine. Rezultati Astmu karakterizira reaktivna reverzibilna bronhoopstrukcija, a prezentira se dispnejom, napadima suhog kašlja i piskanjem. Kod astme navedeni simptomi traju duže od 10 dana za razliku od virusnog opstruktivnog bronhitisa, epizode se javljaju više od 3 puta godišnje, postoje noćni simptomi, simptomi se javljaju nakon igre, trčanja, smijeha, plača, izlaganja cigaretnom dimu, postoji pozitivna atopijska anamneza kod djeteta i/ili u obitelji, pozitivan je klinički odgovor na 2-3 mjesečno liječenje inhalacijskim kortikosteroidima i/ili antileukotrijenima. Akutna egzacerbacija astme kod djeteta liječi se jednako kao virusni opstruktivni bronhitis, inhalacijama SABA (salbutamol – 6 potisaka) i/ili SAMA (ipatropij – 8 potisaka) uz primjenu sistemskih kortikosteroida u dozi 2 mg/kg kroz 3-5 dana. Koristi se odgovarajući spacer prema dobi djeteta ili nebulizator, uz jednaku učinkovitost. Za procjenu kontrole astme koristi se ACT upitnik i peak flow metar. Kod djeteta kod kojeg postoji visoki stupanj sumnje na astmu i obiteljski liječnik može uvesti preventivnu terapiju inhalacijskim kortikosteroidima i/ili antileukotrijenima. Zaključak Obiteljski liječnik ima važnu ulogu u pravilnom prepoznavanju, praćenju i liječenju astme kod djece. Obilje dokaza sugerira da se boljom skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite može spriječiti do 90% svih bolničkih prijema zbog astme kod djece.

Naslov na engleskom

Tekst na engleskom

Ključne riječi

pedijatrijska astma, pristup,obiteljska medicina, primarna zdravstvena zaštita

Željeni oblik

Oralna prezentacija#6 Akutni laringitis u pedijatrijskoj populaciji

Sandra Kirin (sandra.kirin@dzvz.hr) (Dom zdravlja Varaždinske županije)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Akutni laringitis u pedijatrijskoj populaciji

Tekst

U pedijatrijskoj populaciji razlikujemo akutni kataralni laringitis i akutni spastički laringitis (poznatiji kao pseudokrup). Kataralni laringitis akutna je kataralna upala larinksa koja se očituje tetradom simptoma s inspiratornim stridorom, dispnejom, promuklošću i laringealnim kašljem. Pseudokrup je akutna upala larinksa i subglotičkih struktura s dramatičnim početkom "iz potpunog zdravlja" do spazma laringealne muskulature koja se očituje uz promukli kašalj "poput laveža psa". U kliničkoj slici se, izuzev kašlja, nađe blaga hunjavica uz afebrilnost ili eventualno blago povišenu temperaturu. U statusu nalazimo blagu hiperemiju ždrijela, auskultatorno uglavnom bez promjene. Kod terapijskog pristupa iznimno je važno ne uznemiravati dijete. Udisanje svježeg zraka pogoduje smiraju kašlja, a u težim situacijama posežemo za inhalacijama adrenalina koji smanjuju edem u području grkljana te inhalacije kortikosteroida.

Naslov na engleskom

Tekst na engleskom

Ključne riječi

stridor, kašalj, kortikosteroid

Željeni oblik

Oralna prezentacija#8 Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti porodične medicine

Marijana Jandrić-Kočić (marijanajandrickocic@gmail.com) (Dom zdravlja Krupa na Uni)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti porodične medicine

Tekst

Uvod i cilj: Mikrohematurija se definiše kao prisustvo tri i više eritocita u vidnom polju svjetlosnog mikroskopa svježeg centrigugiranog urina. Asimptomatska mikrohematurija isključuje postojanje simptomima od strane urinarnog trakta ili opštih simptoma. Etiologija varira od prolaznog nalaza bez kliničkog značaja, do ozbiljnih stanja i bolesti koje ugrožavaju život pojedinca. Smjernice Američke urološke asocijacije iz 2012. godine preporučuju kompjutersko tomografsku urografiju za sve pacijente sa asimptomatskom mikrohematurijom i cistoskopiju u slučaju prisustva faktora rizika. Evropska urološka asocijacija , iako bez formalnih smjernica odobrava ultrazvuk kao metodu prvog izbora u dijagnozi nefrolitijaze, dok se u preostalim slučajevima preporučuje kompjutersko tomografska urografija. Smjernice Kanadske urološke asocijacije iz 2009. godine potvrđene 2012. godine preporučuju započinjanje urološke evaluacije sa urološkim ultrazvukom i citologijom urina i, po potrebi, cistoskopijom. Holandska urološka asocijacija u preporukama iz 2010. godine predlaže ultrazvučnu evaluaciju asimptomatske mikrohematurije, dok se CT preporučuje samo u slučajevima vrlo visoke vjerovatnoće maligniteta. Radna grupa za preventivne usluge Sjedinjenih Američkih Država ne preporučuje ovu vrstu skrininga, jer osim slabe efikasnosti, posjeduje potencijal da naruši zdravstveno stanje zbog izlaganja zračenju i invazivnim procedurama. Novija istraživanja govore u prilog činjenice da je evaluacija neophodna samo kod osoba starijih od 50 godina sa istorijom makrohematurije. Istraživanje je imalo za cilj ispitati uspješnost evaluacije pacijenata sa simptomatskom mikrohematurijom na nivou primarne zdravstvene zaštite. Metode: Istraživanje je sprovedeno u periodu od 01.09.2015. do 01.09.2018. Učesnici istraživanja su registrovani u JZU Dom zdravlja Krupa na Uni. Evaluirano je ukupno 120 pacijenata sa asimptomatskom mikrohematurijom. Podaci su prikupljeni na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, dostupne medicinske dokumentacije, laboratorijskih analiza i ultrazvučnog pregleda izvršenog od strane jednog operatera. Obrada podataka je vršena standardnim statističkim metodama. Rezultat: Pacijenti sa asimptomatskom mikrohematurijom mogu se uspješno evaluirati na nivou primarne zdravstvene zaštite. Zaključak: Uvođenjem ultrazvučne dijagnostike u ambulante porodične medicine, i rad u skladu sa smjernicama vodiča dobre kliničke prakse, omogućio bi značajno povećanje rane detekcije urogenitalnih maligniteta, smanjenje incidence renalnih komplikacija, troškova zdravstvene zaštite i gubitak prihoda zbog smanjene produktivnosti.

Naslov na engleskom

Tekst na engleskom

Ključne riječi

asimptomatska, mikrohematurija, porodična, medicina

Željeni oblik

Oralna prezentacija#9 Ušljivost i svrab

Vjera Lovrek (vjera.sakic@gmail.com) (SOOM prim. dr. Vjekoslava Amerl Šakić)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

Ušljivost i svrab

Tekst

Uvod Ušljivost i svrab bolesti su uzrokovane ektoparazitima. Incidencija obje bolesti je nekoliko stotina milijuna slučajeva godišnje. Klinički se prezentiraju najčešće svrbežom. Dijagnostika se oslanja na kliničku sliku, nalazu živih nametnika ili jajašaca na tijelu ili odjeći bolesnika te anamnezi kontakta s oboljelom osobom. Premda se smatraju problemom primarno nerazvijenog svijeta, manje epidemije se mogu vidjeti i u razvijenim zemljama, primjerice zajedničkim domaćinstvima, dječjim grupama predškolske i školske dobi, staračkim domovima i sličnim zajednicama. Značaj ovih bolesti je prvenstveno u njihovim komplikacijama. Svrbež te češanje mjesta infestacije često dovodi do ekskorijacija koje olakšavaju nastanak bakterijskih superinfekcija, najčešće S. aureus i Streptococcus grupe A. Svrab povisuje rizik od nastanka kroničnih bubrežnih i srčanih bolesti koje se nadovezuju na reumatsku vrućicu i poststreptokokni glomerularni nefritis - komplikacije streptokokne superinfekcije. Liječenje se zasniva na poboljšanju higijenskih navika, simptomatskoj terapiji, lokalnim pripravcima, a u težim slučajevima na primjeni sistemskih antibiotika. Cilj rada Osvijestiti važnost ušljivosti i svraba kao bolesti od javnozdravstvenog značenja te pridonjeti pravodobnom prepoznavanju i primjerenom liječenju. Metode Usporedba dostupnih smjernica u liječenju, dijagnostici i prepoznavanju ušljivosti i svraba. Rezultati Nedovoljno prepoznavanje bolesti, dovodi do njihovih komplikacija te potpomaže širenju epidemija. Potrebna je daljnja edukacija zdravstvenih djelatnika u području ove dvije infestacije. Zaključak Pravodobno prepoznavanje i primjereno liječenje infestacija jedini je način suzbijanja epidemija te komplikacija povezanih s ušljivošću te svrabom.

Naslov na engleskom

Tekst na engleskom

Ključne riječi

ušljivost, svrab, javno zdravstvo

Željeni oblik

Poster prezentacija#11 Radionica: Dijete sa poremećajem iz autističnog spektra: uloga obiteljskog liječnika u ranoj intervenciji i suradnja sa terapijskim timom

Nataša Ban Toskić (natasa.bantoskic@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb Centar) , Iris Djipalo Juretić (iris.djipalo@gmail.com) (Ordinacija opće medicine dr. Iris Đipalo Juretić) , Mia Marčec (miavozetic@gmail.com) (Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar) , Emina Kovačić (e.kovacic2@gmail.com) (Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar) , Mirela Marković (mimi.mark@yahoo.com) (Dom zdravlja Zagreb Zapad)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Radionica: Dijete sa poremećajem iz autističnog spektra: uloga obiteljskog liječnika u ranoj intervenciji i suradnja sa terapijskim timom

Tekst

Poremećaj iz spektra autizma (PAS) je složen neurorazvojni poremećaj koji zahvaća sve aspekte dječje ličnosti - komunikaciju, motoriku, ponašanje i učenje. Djeca s autizmom vide, čuju i osjećaju, ali te utiske teško sklapaju u smislenu cjelinu, pa se povlače u vlastiti svijet u kojem nalaze sigurnost. Stoga osobe s autizmom imaju poteškoća u izražavanju svojih osjećaja, želja, potreba, sposobnosti i problema što se odražava na njihovo ponašanje koje percipiramo kao neobično. Manifestacije poremećaja razlikuju se prema razvojnom stupnju i kronološkoj dobi. PAS se pojavljuje kod 0,1% djece, četiri puta češće kod dječaka, a traje cijeli život. Prvi simptomi se primjećuju prije treće godine života. Najčešće roditelji prvi primjećuju odstupanje u ponašanju djeteta te se prvo obraćaju obiteljskom liječniku ili pedijatru. Dijagnostički postupci se razvijaju s ciljem što ranijeg prepoznavanja poremećaja. Važno je savjetovanje obitelji djeteta sa PAS kako bi lakše razumjeli tegobe i nosili se sa emocijama Rehabilitacija djece s PAS mora biti kompleksna, kontinuirana, sveobuhvatna i individualizirana, realizirana suradnjom tima stručnjaka. PAS nije izlječiv. Značajno se poboljšanje može smatrati uspjehom. Potrebno je što prije započeti sa ranom intervencijom jer na taj način potičemo ostvarivanje razvojnih potencijala djeteta, sprečavamo dalje teškoće i pripremamo dijete za vrtić i školu. U Hrvatskoj nema jedinstvenog protokola u dijagnosticiranju i upućivanju u ranu intervenciju te sustav zbrinjavanja ne djeluje na zadovoljavajućoj razini. Stoga se, u odnosu na zapadnu Europu, kasni sa dijagnozom i rehabilitacijom. Ključnu ulogu u Hrvatskoj imaju Udruge oboljelih i Centar za rehabilitaciju Edukacijsko – Rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu. Uloga obiteljskog liječnika je rano postaviti sumnju na PAS, uputiti dijete u dijagnostički proces, sudjelovati u radu multidisciplinarnog tima, zbrinjavati sve zdravstvene potrebe te pružiti sveobuhvatnu potporu roditeljima i obitelji djeteta sa PAS. Cilj radionice: edukacija o tome što je rana intervencija, tko ju provodi i kako funkcionira sustav rane intervencije u Hrvatskoj 90 min, 30 polaznika

Naslov na engleskom

Workshop: A child with autistic spectrum disorder: the role of a family physician in early intervention and collaboration with the therapeutic team

Tekst na engleskom

Autistic spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental disorder that affects all aspects of a child\'s personality - communication, motoric, behavior and learning. Autistic children do see, hear and feel, but can not form meaning from themt, so they retreat to their own world of security. Therefore, people with autism have difficulties in expressing their feelings, desires, needs, abilities and problems that reflect their behavior perceived as unusual. The manifestations of the disorder differ according to the developmental stage and the chronological age. ASD occurs in 0,1% of children, four times more often in boys, and lasts for a lifetime. The first symptoms are noticed before the third year of life. Most often the parents notice a deviation in the behavior of the child and seeking for help from a family doctor or pediatrician. Diagnostic procedures are being developed with the aim of detecting disorder early. It is important to advise a child\'s family with ASD for better understanding the problems and their emotions. Rehabilitation of children with ASD must be complex, continuous, comprehensive and individualized, conducted by collaboration of a team of experts. ASD is not curable. Significant improvements may be considered as succes. Early intervention should be started as soon as possible to encourage the achievement of the child\'s development potential, prevent further difficulties and prepare a child for kindergarten and school. There is no single protocol in diagnosis and referral to early intervention in Croatia, and the system of care does not work at a satisfactory level. Therefore, compared to Western Europe, diagnosis and rehabilitation are delayed. The associations of the diseased people and the Center for Rehabilitation of the Faculty of Education and Rehabilitation at city of Zagreb have key role. The role of a family physician is to raise doubts on ASD early, refer the child to the diagnostic process, participate in the multidisciplinary team, take care of all health needs of a child, and provide comprehensive support for the parents and family of the child with ASD. Workshop objective: education about what is early intervention, who is implementing it and how the system of early intervention in Croatia works Key words: Autistic spectrum disorder, ASD, family physician, work therapist, speech therapist 90 min, 30 participants

Ključne riječi

Poremećaj iz spektra autizma, PAS, liječnik obiteljske medicine, radni terapeut, logoped

Željeni oblik

Oralna prezentacija#12 Bolesti štitnjače u dječjoj i adolescentnoj dobi

Jadranka Karuza (adra1312@gmail.com) (Specijalistička ordinacija obiteljske medicine)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Bolesti štitnjače u dječjoj i adolescentnoj dobi

Tekst

Normalan rad štitnjače važan je za rani neurokognitivni razvoj kao i za rast i razvoj u djetinjstvu i adolescenciji. Štitnjača se razvija tijekom prvog trimestra trudnoće. Fetalna osovina hipotalamus - hipofiza - štitnjača razvija se neovisno od utjecaja majčine. Najčešći poremećaji štitnjače u djetinjstvu su hipotireoza, hipertireoza, čvorovi štitnjače, maligne bolesti. Kongenitalni poremećaji štitnjače su česti, no u eri neonatalnog skrininga i ranog liječenja, djeca sa teškim zastojem u rastu i mentalnom retardacijom više se ne vide u kliničkoj praksi. Skrining neonatalne hipotireoze organiziran je u svim razvijenim zemljama i u većini zemalja u razvoju. Aplazija, ektopija ili hipoplazija štitnjače ili poremećaj sinteze tiroidnih hormona unutar uredno razvijene štitnjače najčešći su kongenitalni poremećaji štitnjače. Kada je zahvaćena sama žlijezda govorimo o primarnom, a kada je defekt prisutan na razini hipotalamičko hipofizne osovine, o centralnom poremećaju (sekundarni, tercijarni). Najčešći uzrok difuzne bolesti štitnjače su autoimune bolesti od kojih najučestaliji Hashimotov tireoiditis (HT) i Gravesova bolest (GB). HT nazvan još i kronični limfocitni tireoiditis karakterizira destrukcija tiroidnih stanica te se HT smatra najčešćim uzrokom hipotireoze u dobi nakon 6. godine. GB je najčešći uzrok hipertireoze u pedijatrijskih pacijenata. Produkcija tiroid stimulirajućih imunoglobulina dovodi do pretjerane produkcije tirodinih hormona i simptoma hipertireoze. Čvorovi štitnjače nisu učestali u dječjoj dobi, no veća je vjerojatnost nego u odraslih da će njihova obrada ukazati na malignitet. Čvorovi štitnjače mogu biti i ciste ili druge benigne lezije. Među malignitetima štitnjače u dječjoj je dobi najučestaliji papilarni karcinom. Folikularni nije uobičajen, a medularni i slabo diferencirani i anaplastični su rijetki. Djeca sa papilarnim karcinomom u trenutku dijagnoze često imaju uznapredovalu malignu bolest, no prognoza im je bolja u odnosu na oboljele u odrasloj životnoj dobi. Otkako je određivanje TSH uvršteno u laboratorijske pretrage primarne razine moguća je ranija dijagnostika i bolja kvaliteta skrbi oboljelih od bolesti štitnjače.

Naslov na engleskom

Thyroid disease in childhood and adolescence

Tekst na engleskom

Normal thyroid gland function is important for early neurocognitive development, as well as for growth and development throughout childhood and adolescence. The thyroid gland develops during the first trimester of pregnancy. The fetal hypothalamic-pituitary-thyroid system develops independently of the mother\'s pituitary-thyroid axis. The most common thyroid disorders in children are: hypotryroidism, hyperthyroidism, thyroid nodules and thyroid malignances. Congenital disorders are relatively common but in the era of newborn screening and early treatment, children with CH who have severe growth retardation and mental handicaps are no longer seen in clinical practice. Screening for neonatal hypothyroidism has been organized in all developed countries. Most cases of CH are due to a developmental defects: aplasia, ectopy, or hypoplasia (dysgenesis) or defective thyroxine synthesis within a structurally normal thyroid gland. When the gland itself is affected, the condition is described as primary, whereas when the defect lies in the hypothalamic-pituitary axis, it is described as central. Patients with central hypothyroidism have either a failure of the anterior pituitary to secrete TSH (also known as secondary hypothyroidism), failure of the hypothalamus to secrete thyroid releasing hormone (TRH) known as tertiary hypothyroidism, or rarely a TSH deficiency with no other findings of pituitary or hypothalamus abnormality. The most common cause of diffuse thyroid disease is autoimmune thyroid disease. Hashimoto thyreoiditis and Graves disease are the most common autoimmune diseases. Hashimoto thyroiditis is characterized by the destruction of thyroid cells by various cell- and antibody-mediated immune processes and is the most common cause of hypothyroidism. Graves disease is the most common cause of hyperthyroidism in pediatric patients. It’s an immune-mediated disorder that results from the production of thyroid-stimulating immunoglobulins (TSI) by stimulated B lymphocytes. TSI bind to the thyroid-stimulating hormone receptor to mimic the action of TSH and stimulate thyroid growth and thyroid hormone overproduction. Thyroid nodules are less common among children than in adults, but are more likely to be malignant. The majority of incidentally detected thyroid lesions in children are cysts and benign nodules. Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common type of malignancy. Follicular thyroid cancer is uncommon, while medullary thyroid cancer, poorly differentiated tumors, and anaplastic thyroid carcinomas are rare in young patients. Children with PTC are more likely to have extensive disease at clinical presentation but have far better prognosis than adults.

Ključne riječi

štitnjača, hipotireoza, hipertireoza, karcinom štitnjače

Željeni oblik

Oralna prezentacija#13 Prikaz slučaja: Desetogodišnja djevojčica s dugotrajnim kašljem- obrada i terapija

Suzana Posavčević (suzana.posavcevic@gmail.com) (Ordinacija opće medicine Suzana Posavčević, dr. me)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Prikaz slučaja: Desetogodišnja djevojčica s dugotrajnim kašljem- obrada i terapija

Tekst

Kašalj je jedan od najčešćih simptoma bolesti dišnih puteva. Zadaća mu je štititi dišne putove od inhalacije hrane, stranih tvari, odstranjuje suvišni sekret ili eksudat. Kašalj je zaštitni mehanizam i tek kad predstavlja nepotrebnu aktivnost ili rizik razvoja komplikacija, treba ga liječiti. Etiologija kašlja u djece ovisi i o dobi djeteta.Terapija kašlja mora biti usmjerena na uklanjanje uzročnog čimbenika, a oni mogu biti kemijski i mehanički iritansi, alergija, opstrukcija dišnog puta, infekcije, vaskularni uzroci, neoplazme, psihogeni uzroci i lijekovi. Prikaz desetogodišnje djevojčice s dugotrajnim kašljem- obrada i terapija.

Naslov na engleskom

CASE REPORT: A 10-year-old girl with long-lasting cough-treatment and therapy

Tekst na engleskom

Cough is one of the most common symptoms of respiratory illness. Its task is to protect the airways of inhaling food, foreign substances, removes excess secretions or exudates. Cough is a protective mechanism and only when it is an unnecessary activity or the risk of developing complications, it needs to be treated. The etiology of cough in children also depends on the age of the child. Cough therapy must focus on removing the causal factors, which can be chemical and mechanical irritation, allergy, respiratory tract obstruction, infection, vascular causes, neoplasms, psychogenic causes and medications. A 10-year-old girl with long-lasting cough-treatment and therapy.

Ključne riječi

kašalj, dijete, obrada

Željeni oblik

Oralna prezentacija#14 Kliničke značajke infekcije varicella zoster virusom

Klara Klanjčić Bočina (kkbocina@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije) , Mateja Ivančić Cmrečak (ivancicmateja90@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

Kliničke značajke infekcije varicella zoster virusom

Tekst

Varicella zoster virus uzrokuje dva klinički različita entiteta koji se često pojavljuju u ambulanti liječnika obiteljske medicine - vodene kozice ili varicelu i herpes zoster. Obje bolesti imaju uglavnom dobru prognozu, ali mogu biti teške s ozbiljnim komplikacijama i smrtnim ishodom. Cilj ovog postera je prikazati najvažnije kliničke značajke VZV infekcije – epidemiologiju, kliničku sliku, rizične skupine, komplikacije, dijagnostiku, liječenje te prednosti i nedostatke cijepljenja protiv vodenih kozica i herpes zostera. Ključne riječi: varicella-zoster virus, vodene kozice, herpes-zoster, rizične skupine, liječenje, cijepljenje

Naslov na engleskom

Clinical features of varicella zoster virus infection

Tekst na engleskom

The varicella zoster virus causes two clinically diverse entities that often appear in primary care - chickenpox or varicella and herpes zoster. Both diseases have a good prognosis, but they can be severe with serious complications and death. The aim of this poster is to show the most important clinical features of VZV infection - epidemiology, presentation, risk groups, complications, diagnosis, treatment and the advantages and disadvantages of vaccination against varicella and herpes zoster. Keywords: varicella-zoster virus, varicella, herpes zoster, risk groups, treatment, vaccination

Ključne riječi

varicella-zoster virus, vodene kozice, herpes-zoster, rizične skupine, liječenje, cijepljenje

Željeni oblik

Poster prezentacija#15 OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

Josipa Zrinski (zrinski.josipa.dr@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb istok)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

Tekst

Uvod: Djeca često dolaze u ambulantu s raznim kožnim promjenama. Bitno nam je prilikom pregleda i uzimanja anamnestičkih podataka procijeniti etiologiju kožnih promjena i ordinirati adekvatnu terapiju. Moramo biti sposobni diferencijalno dijagnostički razlučiti vodene kozice, ospice, šarlah, osip kod meningokokne sepse i mnoge druge osipne bolesti s kojima nam se prezentiraju pacijenti. Cilj: Ovaj poster namijenjen je svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine. Prikazani algoritam olakšava postavljanje ispravne dijagnoze na temelju izgleda same promjene, lokacije i povezanih simptoma. Ključne riječi: osip, djeca, ospice, pitirijaza.

Naslov na engleskom

RASH DISEASES IN CHILDREN

Tekst na engleskom

Introduction: Children are prone to various skin rashes. The main goal is to access the rash via clinical examination and anamnesis. This kind of work will get us correct etiology of the rash and enable us to administrate necessary therapy. We have to be able to distinguish various rash diseases like chicken pox, measles, scarlet fever, rash due to meningococcal infection and many others. Goal: This poster is intended for daily work at Family medicine practice. The algorithm should facilitate stating of correct diagnosis. Diseases are shown based on their looks, location and other relating symptoms. Key words: rash, children, measles, Pityriasis

Ključne riječi

osip, djeca, ospice, pitirijaza.

Željeni oblik

Poster prezentacija#16 MOGUĆNOSTI KONZERVATIVNOG LIJEČENJA IDIOPATSKIH SKOLIOZA, SCHROTH METODA

ALMA ĆURTOVIĆ (acurtovic@gmail.com) (Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojm)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

MOGUĆNOSTI KONZERVATIVNOG LIJEČENJA IDIOPATSKIH SKOLIOZA, SCHROTH METODA

Tekst

UVOD Adolescentna idiopatska skolioza najučestaliji je oblik skolioze ( 80% deformacija kralježnice adolescenata). Definira se kao kompleksna trodimenzionalna deformacija kralježnice i trupa, koja se pojavljuje u naizgled zdrave djece, a u ovisnosti od više čimbenika, može ući u progresiju tijekom jednog od perioda brzog rasta, ili kasnije u životu. „Uzrok nastanka idiopatske skolioze još nije pronađen, a napori da se ova deformacija ispravi datiraju još iz doba antike.“ CILJ U hrvatskoj je probir za skolioze uvriježeni dio preventivnih pregleda već desetljećima. Dijagnozom skolioze tek počinje put liječenja koji je dugotrajan i ovisi o više čimbenika. Prikaz mogućnosti konzervativnog liječenja skolioza te informiranje javnosti o dostupnosti pojedinih metoda u Hrvatskoj. Glavni cilj je postizanje kvalitete liječenja te uobličavanje zajedničkih stavova i informiranje pacijenata. METODE Danas priznate škole koje provode terpiju skolioza su SEAS Italija, LYON Francuska, SCHROTH – BSPTS Germany, Spain, DoboMed/ FITS Poland. SCHROTH METODA Ovom metodom tretiraju se svi aspekti deformacije kralježnice. Idiopatska skolioza kao kompleksana trodimenzionalna deformacija kralježnice zahtjeva adekvatnu evaluaciju kliničke slike i RTG snimke kako bi se mogla provesti specifična terapija dizajnirana prema shemi zakrivljenosti. Pravilna klasifikacija je ključna kako za izradu ortoze tako i za program kineziterapije. Ciljevi su ove metode prepoznavanje tijela i primjenjivanje naučenog, zadržavanje korektivnog položaja u aktivnostima svakodnevnog života, osvješćivanje sheme tijela, poboljšanje 3D oblika trupa i cjelokupne posture te zaustavljanje progresije i poboljšanje općeg zdravlja. Terapeuti koji provode ovu metodu su licencirani terapeuti koji prolaze specifičnu obuku. Za terapiju ne postoji set vježbi već fizioterapeut na osnovu klasifikacije prethodno stečenog znanja i iskustva, u ovisnosti o potrebi pacijenta kreira individualni program. REZULTATI Izvođenje specifičnih vježbi stvorit će drugačiji, korektivni proprioceptivni impuls, koji će učiniti da se pacijent osjeća „pogrešno“ u skoliotičnom položaju. ZAKLJUČAK Rana dijagnoza, rani početak liječenja važni su za uspjeh liječenja. U periodu rasta ključno je nošenje adekvatne ortoze koja djeluje na koštane promjene te specifične vježbe koje djeluju na sekundarne promjene, meko - tkivne strukture. Uspješno liječenje smatra se ako smo izbjegli operativni zahvat, zaustavili progresiju i poboljšali simetriju tijela.

Naslov na engleskom

THE POSSIBILITIES OF THE CONSERVATIVE TREATMENT OF IDIOPATIC SCOLIOSIS, SCHROTH METHOD

Tekst na engleskom

INTRODUCTION Adolescent idiopathic scoliosis is the most common form of scoliosis (80% deformity of the adolescent spine). It is defined as a complex three-dimensional deformation of the spine and the body that appears in seemingly healthy children, and depending on several factors, can progress into one of the fast growing periods or later in life. "The cause of the idiopathic scoliosis has not yet been found, and efforts to correct this deformation date back to antiquity." TARGET In Croatia, the Scrolls for Scoliosis have been part of preventative examinations for decades. Diagnosis of scoliosis only begins with a long-term treatment course and depends on several factors. Presenting the possibilities of conservative treatment of scoliosis and informing the public about the availability of certain methods in Croatia. The main goal is to achieve quality of treatment and to shape common attitudes and inform patients. METHODS Today recognized schools that provide therapy are SEAS Italy, LYON France, SCHROTH - BSPTS Germany, Spain, DoboMed / FITS Poland. SCHROTH METHOD The idiopathic scoliosis as a complex three-dimensional spinal deformation requires adequate evaluation of clinical images and RTG images in order to carry out a specific therapy designed by curvature scheme. Proper classification is crucial for both orthosis and kinesitherapy. The goals of these methods are to recognize the body and apply it learned, to maintain a corrected position in everyday life activities, to enhance body shapes, to improve 3D body shape and overall posture, and to stop progression and improve overall health. Therapists who run this method are licensed therapists who undergo specific training. THE RESULTS Performing specific exercises will create a different, corrective proprioceptive impulse that will make the patient feel "wrong" in the skoliotic position. CONCLUSION Early diagnosis, early treatment are both important for the success of treatment. During the growth period, it is essential to wear an adequate orthosis that affects bone changes and specific exercises that act on secondary changes, muscular structures. Successful treatment is considered as if we avoided surgery, stopped progression and improved symmetry of the body.

Ključne riječi

skolioza, Schroth, informiranost, individualno

Željeni oblik

Oralna prezentacija#17 Opstipacija u djece

Željka Klasić (zeljka.klasic@gmail.com) (DZ Krapinsko-zagorske županije)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Opstipacija u djece

Tekst

OPSTIPACIJA U DJECE Željka Klasić, dr. med., specijalist obiteljske medicine1 SAŽETAK Opstipacija je pojam koji obuhvaća više faktora; otežanu i bolnu defekaciju, produljenje intervala između defekacija, tvrđu konzistenciju stolice, osjećaj nepotpunog pražnjenja. Može se javiti bol u trbuhu, nadutost, povraćanje, krv na stolici, prljanje rublja stolicom, smetnje mokrenja. Objektivan podatak je broj defekacija tjedno koji ovisi o dobi djeteta. Simptomi izraženi duže od 2 tjedna označavaju kroničnu opstipaciju. Prevalencija se procjenjuje na 0.3-8 % djece, sa vrhuncem učestalosti između 2 i 4 godine. Kritična razdoblja za nastanak opstipacije su dojenačko razdoblje kod prelaska na dohranu, prelazak s majčinog mlijeka na adaptirano, razdoblje stjecanja kontrole sfinktera, polazak u vrtić, akutni infekti s dehidracijom, u školske djece zbog izbjegavanja defekacije u školi te neadekvatna prehrana. Opstipacija je razlog svake četvrte posjete pedijatrijskom gastroenterologu. Uzrok opstipacije može biti organski (anomalija probavnog trakta, kongenitalni mekagolon, hormonski i metabolički uzroci, alergija na kravlje mlijeko, celijakija, cistična fibroza), no češće je funkcijski poremećaj (95% slučajeva). U gotovo polovice bolesnika postoji obiteljska sklonost funkcijskoj opstipaciji, a prema III. rimskim kriterijima karakterizira je pojavljivanjem barem 2 od sljedećih simptoma: manje od 3 defekacije tjedno, fekalna inkontinencija (barem jednom tjedno), namjerno zadržavanje stolice, bolna/otežana evakuacija stolice, velika masa stolice u rektumu te voluminozna stolica koja može začepiti zahod. Dijagnoza se postavlja na temelju anamneze, fizikalnog pregleda, pretrage na okultno krvarenje, a prema potrebi obrada obuhvaća domenu pedijatrijskog gastroenterologa. Preporuke europskog i američkog pedijatrijskog gastroenterološkog društva ističu važnost rane dijagnoze jer odgađanje terapije otežava rješavanje problema. Liječenje organske opstipacije je usmjereno specifičnom uzroku, a funkcijske obuhvaća edukaciju roditelja, evakuaciju nakupljene stolice (čepići, klizme, oralni laksativi-polietilenglikol), trajno omekšavanje stolice (laktuloza, polietilenglikol, sorbitol), toniziranje rektuma (ukoliko je došlo do prethodne dilatacije), prilagodbu prehrane, hidraciju, povećanje tjelesne aktivnosti, toaletni trening. Lijek se postupno ukida, ako je dijete bez tegoba treba održati postojeće stanje. Važan je multidisciplinarni pristup, a na razini obiteljske medicine sagledavanje i razrješavanje problematike djeteta sa biopsihosocijalnog gledišta. Ključne riječi: opstipacija, pedijatrija, obiteljska medicina 1Ordinacija obiteljske medicine, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, e-mail:zeljka.klasic@gmail.com

Naslov na engleskom

Obstipation in children

Tekst na engleskom

Obstipation in children Željka Klasić, MD, family medicine specialist1 Summary Constipation is a term that encompasses several factors; a difficult and painful defecation, prolongation of the interval between defecation, the hard consistency of the stool, the feeling of incomplete emptying. There's abdominal pain, flatulence, vomiting, blood on the stool, dirtying underwear, the urination difficulties. An objective data is the number of defecations per week, depends on the age of the child. Symptoms expressed longer than 2 weeks indicate chronic constipation. Prevalence is estimated at 0.3-8% of children, with a peak of frequency between 2 and 4 years. The critical periods for constipation are the infant period when switching to food, switching from breast milk to adapted, the period of gaining control of the sphincter, start going to kindergarten, acute infection with dehydration, in school children because of avoiding defecation in the school and inadequate nutrition. Constipation is the reason for every fourth visit to a pediatric gastroenterologist. The cause of constipation can be organically (gastrointestinal anomaly, congenital mekagolon, hormone and metabolic causes, allergy to cow's milk, celiac disease, cystic fibrosis), but more often is a function disorder (95% of cases). In almost half of patients there is a family tendency of functional constipation, and according to III.roman criteria are characterized by the emergence of at least 2 of the following symptoms: less than 3 defecations per week, fecal incontinence (at least once a week), deliberate retention of the stool, painful/difficult evacuation of stools, large mass stools in the rectum and a voluminous stool that can shut the toilet. The diagnosis is based on a history, physical examination, a test on occult bleeding, and, where appropriate, the treatment covers the domain of pediatric gastroenterologist. The recommendations of the European and American Pediatric Gastroenterological Society emphasize the importance of early diagnosis, as delayed treatment makes it difficult to solve problems. The treatment of organically constipation is directed to a specific cause, and function includes education of parents, evacuation of accumulated stools (suppositorries, enema, oral laxatives-polyethyleneglycol), permanent softening of the stool (lactulose, polyethyleneglycol), toning of the rectum (if there is a previous dilation), adjustment of nutrition, hydration, increased physical activity, toilet training. It is an important multidisciplinary approach, and at family medicine level, to look at and resolve the problem of the child from the biopsyhosocial point of view. Keywords: constipation, pediatrics, family medicine 1Family medicine practice, Health Unit Krapina, Zagorje County, e-mail:zeljka.klasic@gmail.com

Ključne riječi

opstipacija, pedijatrija, obiteljska medicina

Željeni oblik

Oralna prezentacija#18 Kako pristupiti roditeljima koji odbijaju cijepljenje?

Tamara Fable (tamara.fable@gmail.com) (Istarski domovi zdravlja) , Karmela Bonassin (karmelabonassin@gmail.com) (Istarski domovi zdravlja)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Kako pristupiti roditeljima koji odbijaju cijepljenje?

Tekst

Uvod: U proteklom razdoblju, svjedoci smo učestalih rasprava o provedbi obaveznog cijepljenja djece u Republici Hrvatskoj. Jačanje antivakcinacijskog pokreta poljuljalo je povjerenje roditelja, ali i nekih zdravstvenih djelatnika, u javnozdravstvene programe masovnog cijepljenja. Pritom je važno razumjeti zabrinutost roditelja za svoju djecu, ali i argumentirano odgovoriti na njihove nedoumice. Cilj ovog rada je prikazati način komunikacije s roditeljima koji odbijaju cijepljenje svoje djevojčice, a koji ih je potaknuo na samovoljnu odluku o cijepljenju. Prikaz slučaja: U ordinaciju obiteljske medicine, iz pedijatrijske ordinacije, prebacuje se djevojčica u dobi od 3 godine i 6 mjeseci. Djevojčica je zdrava, urednog psihomotornog razvoja i neprocijepljena. Zapreka cijepljenju su uvjerenja roditelja o njegovoj škodljivosti. Po dolasku na razgovor o cijepljenju, roditelji izražavaju povrijeđenost pozivom i naglašavaju da se osjećaju kao „zločinci“, a samo žele zaštititi vlastito dijete. Liječnica im je poziv objasnila kao dužnost svakog liječnika koji skrbi o djeci, ali i priliku za razjašnjavanje različitih nedoumica i strahova. Zajednički je raspravljeno o najčešćim, ali i njihovim razlozima odustajanja od cijepljenja, kao i posljedicama istoga. Razgovor završava u ugodnoj atmosferi s obećanjem o donošenju konačne odluke. Već sljedećeg tjedna, javljaju potvrdan odgovor te mole što poštednije cijepljenje, po mogućnosti sa što manje cjepiva u jednoj dozi. Liječnica je obećala konzultaciju s nadležnim epidemiologom o shemi cijepljenja, o kojoj će biti obaviješteni. Rasprava: Roditelji se svakodnevno suočavaju s raznim odlukama koje moraju donositi i potrebno ih je razumjeti. U moru različitih informacija, ponekad je teško prepoznati što je ispravno. Stoga je, u ordinacijama koje skrbe o zdravlju djece važno stvoriti sigurnu zonu za roditelje i utočište pri traganju za različitim odgovorima. U tome, liječnicima obiteljske medicine pomaže otvorena komunikacija, alat koji svakodnevno koriste u svom radu. Zaključak: Liječnik koji skrbi o zdravlju djece mora biti informiran o prevenciji dječjih zaraznih bolesti te upoznat s najnovijim znanstvenim saznanjima. No, veoma je važno na koji će način svoje znanje prenijeti roditeljima te hoće li njegov pristup i način komunikacije uroditi plodom. O tome nam govori i prikazani primjer, razgovor bez osuđivanja i želja za zajedničkim rješavanjem problema je jedina opcija koje može polučiti uspješan rezultat.

Naslov na engleskom

How to approach parents who refuse to vaccinate their children?

Tekst na engleskom

Introduction: Today, we witness frequent debates on the implementation of mandatory vaccination of children in Croatia. The strengthening of the anti-vaccination movement has shaken the confidence of parents, but also some health professionals, in public health programmes of mass vaccination. It's neccessary to understand the concern parents have for their children, but also argumentatively answer all their doubts. The goal of this paper is to show a way to communicate with parents who refuse to vaccinate their daughter, which encouraged them to make the decision to vaccinate themselves. Case report: A girl, 3 years and 6 months old, is transfered from a pediatrics office to a general practice office. The girl is healthy with neat psychomotor development and unvaccinated. The obstacle to vaccination are the parents' beliefs about its adversity. Upon arrival for a talk about vaccination, the parents express their hurt by the invitation and emphasize that they feel like „criminals“ and that they only want to protect their child. The doctor explained that the invite is the duty of each childcare physician, but it's also an opportunity to discuss the doubts and fears parents might have. Common reasons and the parents' reasons for giving up vaccinations were discussed as well as the consequences of not vaccinating. The conversation ends in a pleasant atmosphere with the parents' promise to make a final decision. Next week, they make the decision to vaccinate, but also ask for a vaccination with as little of the vaccine as possible. The doctor promises to consult with an epidemiologist about the vaccination scheme. Discussion: Parents are faced with various different choices they have to make every day and it's neccessary to understand them. In the sea of different information, it is sometimes difficult to identify what's true and what isn't. Therefore, in childcare facilities, it's important to create a safe space for parents to search for answers. Open communication is a tool that general practice doctors use every day and it helps them in creating that safe space. Conclusion: A childcare physician must be informed on the prevention of children's infectious diseases and familiar with the latest scientific knowledge and research. But the way he transfers that knowledge to the parents is important as well. This is exactly what the example presented tells us, conversations without judgement and the desire to jointly solve problems is the only option that can yield a successful outcome.

Ključne riječi

cijepljenje, komunikacija, informacija, liječnik obiteljske medicine

Željeni oblik

Oralna prezentacija#19 (Pre)slatko dijete – budući bolesnik

Ana-Marija Prepelec (aprepelec@gmail.com) (Istarski DZ) , Adrijana Tomas (adrijanatomas@gmail.com) (DZ PGŽ)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

(Pre)slatko dijete – budući bolesnik

Tekst

Svjetska povijest obilježena je stalnim mijenama ideala ljepote i zdravlja. Neumjerenost u jelu, ženske obline, slatka djeca (danas frazirano poznata kao „michelin“), bili su znak blagostanja, bogatstva, zdravlja pa i motiv brojnih umjetničkih djela. U nekom trenutku, dijametralno suprotno, ekstremna mršavost postaje ideal ljepote koji se provlači kroz prizmu zdravlja. Možemo reći da smo mi ljudi oduvijek zbunjeni kad su ljepota i zdravlje u pitanju što i danas prenosimo na mlađe naraštaje. No danas kada znamo da je debljina bolest koja dovodi do niza endokrinih, metaboličkih i psiholoških poremećaja s dugoročnim posljedicama, a informacije su nam samo klik daleko, postavlja se pitanje: „ Zašto dopuštamo da nam djeca budu pretila i riskiramo njihovo zdravlje? Krije li se odgovor u genima ili kulturi roditelja, zdravstvenom ili prosvjetnom sustavu, ili je pak problem da preslatko dijete, bez obzira na kilažu, ne smatramo budućim bolesnikom? Prema najnovijim istraživanjima u Hrvatskoj 35% djece u dobi 8-9 godina im prekomjernu tjelesnu masu, što nas svrstava na 5. mjesto u Europi. Podatak je još strašniji uzmemo li u obzir činjenicu da je ta brojka 2003. godine bila 20%. Istraživanja ukazuju da uzrok pretilosti u djece leži kako u našoj genetici tako i u kulturi (prehrambenim navikama i neaktivnosti). Što ima veći utjecaj na pojavu pretilosti i dalje nije u potpunosti razjašnjeno. Obzirom se debljina u dječjoj dobi smatra predisponirajućim faktorom za razvoj inzulinske rezistencije i tip 2 dijabetesa, hiperlipidemije, hipertenzije, jetrenih i bubrežnih bolesti, ali i reproduktivnih te psihičkih poremećaja, zasigurno možemo reći da se radi o jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice. Ovim radom smo stoga htjele ukazati na veliki problem porasta prevalencije pretilosti kao i problematizirati uzroke pretilosti djece u Hrvatskoj.

Naslov na engleskom

Sweet child – future patient

Tekst na engleskom

World history is characterized by constant changes of beauty and health ideals. The excessive eating, the feminine roundness, the cute children (today known as "michelin") were all a sign of a well-being, wealth, health, and the motive of numerous works of art. At some point, diametrically opposite, extreme slimness becomes the ideal of beauty that runs through the prism of health. We can say that we were always confused with beauty and health and we are still transferring that to younger generations today. But today, when we know that obesity is a disease that leads to a series of endocrine, metabolic and psychological disorders with long-term consequences, and when information is just a click away, we need to ask ourselves a question: "Why do we allow our children to become obese and risk their health?”. Is the answer somewhere in the genome or in the parent’s culture, in the health or educational system, or is it a problem that we do not consider a sweet child to be a future patient? According to the latest research in Croatia, 35% of 8-9 year olds have excessive body mass, making us the fifth country in Europe. The data is horrifying if we take into account the fact that this figure was 20% in 2003. Research suggests that the cause of obesity in children lies both in our genetics and in our culture (eating habits and inactivity). Which of these has a greater influence on obesity is still not fully clarified. Given the obesity in childhood is considered to be a predisposing factor for the development of insulin resistance and type 2 diabetes, hyperlipidemia, hypertension, liver and kidney disease, but also reproductive and psychological disorders, we can certainly say that this is one of the biggest public health problems of today. With this lecture we therefore wanted to point to the big problem of increasing prevalence of childhood obesity as well as to problematize the causes of obesity in Croatia.

Ključne riječi

dijete, debljina, prekomjerna tjelesna težina, javnozdravstveni problem današnjice, metabolički poremećaji

Željeni oblik

Oralna prezentacija#20 HIPERTENZIJA U DJECE- SAŽETAK PREGLEDNOG ČLANKA

Ana Mađerić (anazavalic@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Iva Akmadža (iva.akmadza@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Ines Balint (ordinacijastrmec@gmail.com) (Spec. ord. ob. med. dr. Ines Balint)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

HIPERTENZIJA U DJECE- SAŽETAK PREGLEDNOG ČLANKA

Tekst

Danas se u našim ambulantama obiteljske medicine sve češće susrećemo sa hipertenzijom kao bolesti koja se javlja u dječjoj dobi. Prevalencija hipertenzije u djece od 8 do 18 godina iznosi 2-3.6%, a u adolescenata nakon 18 godina oko 10%. Hipertenzija se etiološki dijeli na primarnu i sekundarnu. Primarna hipertenzija je u porastu u dječjoj dobi, a povezuje se s pozitivnom obiteljskom anamnezom, pretilošću te načinom života. Prema Europskom društvu za hipertenziju, hipertenzija u djece je definirana kao sistolički i/ili dijastolički tlak iznad 95 percentile za dob, spol i tjelesnu visinu mjerene auskultatornom metodom u tri odvojena mjerenja krvnog tlaka. Preporuka je da se svakom djetetu iznad treće godine života u ambulanti odabranog liječnika izmjeri arterijski tlak. Kod pojedinih skupina kao što su djeca s hipertenzijom bijele kute, maskirnom hipertenzijom, dijabetesom ili kroničnom bubrežnom bolesti preporuča se učiniti kontinuirano monitoriranje arterijskog tlaka (KMAT). U liječenju primarne hipertenzije u djece prvo se preporučaju promjene životnih navika djeteta, a ukoliko one ne pokažu učinak u 3- 6 mjeseci započinje se s farmakološkim liječenjem. U terapiju se može uvesti bilo koji lijek iz jedne od navedenih skupina: inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima, blokatori kalcijevih kanala, blokatori angiotenzin II receptora, diuretici te beta blokatori. Počinje se s najmanjom preporučenom dozom. Sekundarna hipertenzija se liječi liječenjem bolesti koja je uzrok hipertenzije. Djecu s dobro kontroliranom hipertenzijom treba pratiti svake 1-2 godine, djecu s nereguliranom hipertenzijom i hipertrofijom lijeve klijetke treba pratiti u periodu kraćem od 6 mjeseci, a djeci s kroničnom bubrežnom bolesti ili dijabetesom preporuča se učiniti KMAT svakih 6-12 mjeseci.

Naslov na engleskom

HYPERTENSION IN CHILDREN - REVIEW ARTICLE- ABSTRACT

Tekst na engleskom

In the last decade hypertension in children became growing health problem in our primary healthcare centers. Prevalence of hypertension in children from 8 to 18 years is 2-3.6%, and above the age of 18 it's 10 %. Hypertension is etiologically divided into two types, primary and secondary hypertension. After age od 10 primary hypertension is the predominant form. Prevalence od primary hypertension is increasing in childhood, and is associated with positive family history for hypertension, obesity and lifestyle habits. According to the European Society for Hypertension, hypertension in children is defined as a systolic and / or diastolic pressure above 95. percentile for age, gender and height. Blood pressure has to be measured separately three times. It is recommended to measure blood pressure to every child after 3 years of age. In guidelines it is also recommend to use continuous monitoring of arterial pressure for exclude hypertension of white coat, camouflage hypertension, in patients with diabetes or chronic kidney disease. In the treatment of primary hypertension the first recommendation is to change lifestyle habits. If lifestyle modifications do not show the effect, we should initiate pharmacological treatment with angiotensin converting enzyme inhibitors, calcium channel blockers, angiotensin II receptor blockers, diuretics or beta blockers. Any drug from the list can be used as initial therapy. It is recommended to start with minimal dose. Patients treated with antihypertensive medications should be seen every 4-6 weeks for dose adjustment until goal blood pressure is reached and then every 3-4 months. Children with well-controlled hypertension should be monitored every 1-2 years, children with unregulated hypertension and left ventricular hypertrophy should be monitored for a period of less than 6 months, and for children with chronic kidney disease or diabetes it is recommended to continuously monitor arterial pressure (ABPM) in every 6-12 months. Secondary hypertension is treated by treating of the underlying disease which also causes hypertension.

Ključne riječi

Hipertenzija, djeca, KMAT

Željeni oblik

Poster prezentacija#21 HIPERTENZIJA U DJECE-PRIKAZ SLUČAJA

Iva Akmadža (iva.akmadza@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Ana Mađerić (anazavalic@gmail.com) (Dom zdravlja Zagrebačke županije) , Ines Balint (ordinacijastrmec@gmail.com) (Spec.ord.obiteljske medicine dr. Ines Balint)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

HIPERTENZIJA U DJECE-PRIKAZ SLUČAJA

Tekst

U prikazu slučaja predstavile smo bolesnicu u dobi od 15 godina s dijagnosticiranom primarnom hipertenzijom bez oštećenja ciljnih organa. Nakon obrade u ambulanti obiteljske medicine i dodatne obrade u Klinici za dječje bolesti zaključeno je da se radi o primarnoj hipertenziji koja je prvenstveno rezultat životnih navika i pretilosti. Cilj ovog prikaza slučaja je osvijestiti da je pretilost u dječjoj i adolescentskoj dobi bitan javnozdravstveni problem s kojim se susrećemo u ambulanti obiteljske medicine, a koji dovodi do primarne hipertenzije, potrebe za antihipertenzivnom terapijom te do mogućeg oštećenja ciljnih organa ako se terapija ne provodi. Smatramo da je bitna uloga obiteljskog liječnika u edukaciji svojih bolesnika o zdravim životnim navikama od njihove najranije dobi s ciljem prevencije povišenog arterijskog tlaka i drugih komplikacija na ciljnim organima.

Naslov na engleskom

HYPERTENSION IN CHILDREN-CASE REPORT

Tekst na engleskom

We herein present the case of a 15-year-old girl diagnosed with primary hypertension without target organ damage. After her complete examination in family medicine practice and the Children main hospital in Zagreb, it is concluded that she suffers from primary hypertension as a result of her lifestyle and obesity. The objective of this case report is to raise awareness of relevant public health problems we face in our family medicine practice, such as obesity in children and adolescents that leads to primary hypertension, the need for antihypertensive therapy and possible target organ damage without administering the appropriate therapy. We consider the family medicine practitioner to have an important role in educating his patients about healthy lifestyle habits with the aim of preventing hypertension and other complications on target organs.

Ključne riječi

hipertenzija, dječja i adolescentska dob, obiteljski liječnik, prevencija, edukacija, zdrave životne navike

Željeni oblik

Poster prezentacija#22 DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE HIPERTENZIJE U DJECE U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE

Tina Zavidić (tina.zavidic@gmail.com) (Istarski domovi zdravlja - Pazin)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE HIPERTENZIJE U DJECE U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE

Tekst

Prevalencija hipertenzije u djece zadnjih desetljeća je u porastu, ali još uvijek je nedovoljno prepoznata. U djece od 8 do 18 godina iznosi 2-3,6%, a u adolescenata od 18 godina oko 10%. Vrijednost arterijskog tlaka u dječjoj dobi najsnažniji je pretkazatelj budućeg kardiovaskularnog rizika i adultne hipertenzije. Slika hipertenzije u djece se promijenila i danas je primarna hipertenzija jedna od najčešćih kroničnih bolesti u adolescenciji. Cilj ovog rada je obnoviti znanje liječnika koji dolaze u doticaj s ovom problematikom na temelju znanstvenih istraživanja i sadržaja novih smjernica. Hipertenzija u djece je definirana na temelju distribucije normalnih vrijednosti arterijskog tlaka u zdravoj populaciji, a ne na temelju kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta vezanog za određenu vrijednost arterijskog tlaka. Hipertenzijom u djece smatraju se vrijednosti sistoličkog i/ili dijastoličkog tlaka većim od 95. percentile za dob, spol i tjelesnu visinu izmjerenih u tri odvojena mjerenja.Hipertenziju u djece starije od 16 godina klasificiramo kao u odraslih. Povišeni arterijski tlak ne otkriva se u djece i adolescenata u dovoljnoj mjeri dijelom radi neujednačenih stavova o definiciji hipertenzije, nedostatka adekvatnih referentnih vrijednosti, ali dijelom i radi vjerovanja da je hipertenzija u djece rijetka. Europsko društvo za hipertenziju 2016. godine donijelo je nove smjernice za prevenciju, dijagnostiku i liječenje hipertenzije u djece i adolescenata. Promjene u odnosu na prethodne smjernice vezane su uz definiciju hipertenzije, značaj i metode određivanja vaskularnog fenotipa, značaj centralnog aortalnog tlaka, značaj izolirane sistoličke hipertenzije u mladih te važnost mjerenja arterijskog tlaka izvan ordinacije. Definirani su i novi rizični čimbenici za nastanak hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti te njihovo povezivanje i značaj. Liječnici obiteljske medicine i pedijatri trebali bi identificirati djecu i adolescente s arterijskim tlakom većim od 90. percentile kako bi se što prije započelo s promjenom načina života i tako spriječila progresija u hipertenziju i nastanak budućih kardiovaskularnih bolesti.

Naslov na engleskom

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPERTENSION IN CHILDREN IN FAMILY MEDICINE OFFICES

Tekst na engleskom

The prevalence of hypertension in children in recent decades is increasing but is still insufficiently recognized. In children 8 to 18 years it is 2-3.6%, and in adolescents under 18 around 10%. The value of the arterial pressure in children is the most potent factor of future cardiovascular risk and adult hypertension. Hypertension in children has changed and today primary hypertension is one of the most common chronic diseases in adolescence. The aim of this paper is to renew the knowledge of physicians who are in contact with this issue based on scientific research and the content of new guidelines. Hypertension in children is defined based on the distribution of normal arterial blood pressure values in a healthy population, as opposed to being based on cardiovascular morbidity and mortality associated with a certain arterial pressure value. Hypertension in children is considered as systolic and/or diastolic pressure higher than 95 percentiles for age, sex and body height measured in three separate measurings. Hypertension in children older than 16 is classified as in adults. Increased arterial pressure is not adequately detected in children and adolescents partly due to uneven views on the definition of hypertension, lack of adequate reference values, as well as the belief that hypertension in children is rare. The European Society for Hypertension in 2016 has introduced new guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of hypertension in children and adolescents. Changes to the previous guidelines refer to the definition of hypertension, significance and method of vascular phenotype determination, the significance of central aortic pressure, the importance of isolated systolic hypertension in young people and the importance of measuring arterial pressure outside the clinic. New risk factors for hypertension and cardiovascular diseases have been defined as well as their linkage and significance. Family medicine physicians and pediatricians should identify children and adolescents with arterial pressure greater than 90 percentiles to initiate a lifestyle change as early as possible, preventing progression to hypertension and the emergence of future cardiovascular diseases.

Ključne riječi

djeca, adolescenti, arterijska hipertenzija, prethipertenzija

Željeni oblik

Oralna prezentacija#24 Evaluacija tiroidne funkcije kod pacijenata sa ultrazvučnim nalazom hepatične steatoze

Marijana Jandrić-Kočić (marijanajandrickocic@gmail.com) (Dom zdravlja Krupa na Uni)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Evaluacija tiroidne funkcije kod pacijenata sa ultrazvučnim nalazom hepatične steatoze

Tekst

Uvod: Hepatična steatoza ili nealkoholna masna jetra (eng. Nonalcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) definiše se kao intracitoplazmatična akumulacija triglicerida (neutralnih masti. Hipotireoza je stanje koje nastaje kao posljedica nedovoljne količine biološki aktivnih hormona štitne žlijezde na tkivnom nivou ili nesposobnosti tkiva da ih koristi. Hipotireozom indukovani elementi metaboličkog sindroma (hiperglikemija, insulinsku rezistencija, hipertrigliceridemija, gojaznost) predisponiraju nastanak hepatične steatoze. Hipotireoza može direktno uzrokovati hepatičnu steatozu, bez obzira na ostale metaboličke faktore rizika putem: smanjene aktivnosti lipoproteinske lipaze, povećane serumske koncentacije faktora rasta fibroblasta 21, mitohondrijalne disfunkcije i oksidatvnog stresa hepatocitata, te povišenog nivoa leptina. Cilj: Istraživanje je imalo za cilj evaluirati tiroidnu funkciju kod pacijenata sa ultrazvučnim nalazom hepatične steatoze. Metode: Istraživanje je sprovedeno u periodu od 01.09.2016. do 01.03.2018. Evaluirano je ukupno 206 pacijenata bez predhodno verifikovanog poremećaja tiroidne funkcije, odnosno dvije grupe po 103 pacijenata. U prvoj grupi bili su pacijenti sa ultrazvučnno verifikovanom hepatičnom steatozom, dok su drugu grupu čini pacijenti kod kojih ista nije dijagnostifikovana. Podaci su prikupljeni na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, dostupne medicinske dokumentacije, laboratorijskih analiza i ultrazvučnog pregleda. Obrada podataka je vršena standardnim statističkim metodama. Rezultat: Pacijenti sa ultrazvučno verifikovanom hepatičnom steatozom imaju statistički zančajno češće prisustvo hipotireoze u odnosu na ostalu populaciju. Zaključak: Pravovremena dijagnostika i adekvatan terapijski menadžment poremećaja tiroidne funkcije kod pacijenata sa ultrazvučno verifikovanom hepatičnom steatozom značajno će smanjiti incidenciju hepatičnih komplikacija, troškove zdravstvene zaštite i gubitak prihoda zbog smanjene produktivnosti. Ključne riječi: tiroidna, funkcija, hepatična, steatoza

Naslov na engleskom

Evaluation of thyroid function in patients with ultrasound findings of hepatic steatosis

Tekst na engleskom

Introduction and objective: Hepatic steatosis or non-alcoholic fatty liver (NAFLD) is defined as intracytoplasmic accumulation of triglycerides (neutral fats). Hypothyroidism is a condition that occurs as a result of an insufficient amount of biologically active thyroid hormones at the tissue level or inability of the tissue to hypothyroidism induced elements of the metabolic syndrome (hyperglycaemia, insulin resistance, hypertriglyceridemia, obesity) predispose to the development of hepatic steatosis Hypothyroidism can directly cause hepatic steatosis, regardless of other metabolic risk factors through: decreased lipoprotein lipase activity, increased serum concentration of fibroblast growth factor 21 , mitochondrial dysfunction, and oxidative stress of hepatocyte, and elevated levels of leptin. The study aimed to evaluate thyroid function in patients with ultrasound findings of hepatic steatosis. Methods: The survey was conducted in the period from 01.09.2016. until 01.03.2018. A total of 206 patients were evaluated without a previously identified thyroid function disorder or two groups of 103 patients. In the first group, there were patients with ultrasound verified hepatic steatosis, while the other group consisted of patients with no diagnosis. The data were collected on the basis of anamnesis, physical examination, available medical documentation, laboratory analysis and ultrasound examination. Data processing is done using standard statistical methods. Result: Patients with ultrasound verified hepatic steatosis have a statistically more frequent presence of hypothyroidism compared to the rest of the population. Conclusion: Timely diagnosis and adequate therapeutic management of thyroid function disorders in patients with ultrasound verified hepatic steatosis will significantly reduce the incidence of hepatic complications, health care costs and loss of income due to reduced productivity. Key words: thyroid, function, hepatic, steatosis

Ključne riječi

tiroidna, funkcija, hepatična, steatoza

Željeni oblik

Oralna prezentacija#25 Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti porodične medicine

Marijana Jandrić-Kočić (marijanajandrickocic@gmail.com) (Dom zdravlja Krupa na Uni)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti porodične medicine

Tekst

Uvod i cilj: Mikrohematurija se definiše kao prisustvo tri i više eritocita u vidnom polju svjetlosnog mikroskopa svježeg centrigugiranog urina. Asimptomatska mikrohematurija isključuje postojanje simptomima od strane urinarnog trakta ili opštih simptoma. Etiologija varira od prolaznog nalaza bez kliničkog značaja, do ozbiljnih stanja i bolesti koje ugrožavaju život pojedinca. Smjernice Američke urološke asocijacije iz 2012. godine preporučuju kompjutersko tomografsku urografiju za sve pacijente sa asimptomatskom mikrohematurijom i cistoskopiju u slučaju prisustva faktora rizika. Evropska urološka asocijacija , iako bez formalnih smjernica odobrava ultrazvuk kao metodu prvog izbora u dijagnnozi nefrolitijaze, dok se u preostalim slučajevima preporučuje kompjutersko tomografska urografija. Smjernice Kanadske urološke asocijacije iz 2009. godine potvrđene 2012. godine preporučuju započinjanje urološke evaluacije sa urološkim ultrazvukom i citologijom urina i, po potrebi, cistoskopijom. Holandsak urološka asocijacija u preporukama iz 2010. godine predlaže ultrazvučnu evaluaciju asimptomatske mikrohematurije, dok se CT preporučuje samo u slučajevima vrlo visoke vjerovatnoće maligniteta. Radna grupa za preventivne usluge Sjedinjenih Američkih Država ne preporučuje ovu vrstu skrininga, jer osim slabe efikasnosti, posjeduje potencijal da naruši zdravstveno stanje zbog izlaganja zračenju i invazivnim procedurama. Novija istraživanja govore u prilog činjenice da je evaluacija neophodna samo kod osoba starijih od 50 godina sa istorijom makrohematurije. Istraživanje je imalo za cilj ispitati uspješnost evaluacije pacijenata sa simptomatskom mikrohematurijom na nivou primarne zdravstvene zaštite. Metode: Istraživanje je sprovedeno u periodu od 01.09.2015. do 01.09.2018. Učesnici istraživanja su registrovani u JZU Dom zdravlja Krupa na Uni. Evaluirano je ukupno 120 pacijenata sa asimptomatskom mikrohematurijom. Podaci su prikupljeni na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, dostupne medicinske dokumentacije, laboratorijskih analiza i ultrazvučnog pregleda izvršenog od strane jednog operatera. Obrada podataka je vršena standardnim statističkim metodama. Rezultat: Pacijenti sa asimptomatskom mikrohematurijom mogu se uspješno evaluirati na nivou primarne zdravstvene zaštite. Zaključak: Uvođenjem ultrazvučne dijagnostike u ambulante porodične medicine, i rad u skladu sa smjernicama vodiča dobre kliničke prakse, omogućio bi značajno povećanje rane detekcije urogenitalnih maligniteta, smanjenje incidence renalnih komplikacija, troškova zdravstvene zaštite i gubitak prihoda zbog smanjene produktivnosti.

Naslov na engleskom

Evaluation of asymptomatic microhematuria in ambulance family medicine

Tekst na engleskom

Introduction and Objective: Microhematuria is defined as the presence of three or more erythrocytes in the visual field of the light microscope of fresh centrifuged urine. Asymptomatic microhematuria excludes the presence of symptoms by the urinary tract or general symptoms. Aetiology varies from transient findings of no clinical significance to serious conditions and diseases that endanger the life of an individual. The guidelines of the American Urological Association in 2012 recommend computerized tomographic urography for all patients with asymptomatic microhematuria and cystoscopy in case of risk factors. The European Urological Association, although without formal guidelines, approves ultrasound as a method of the first choice in the diagnosis of nephrolithiasis, while in other cases it is recommended to use computer tomographic urography. The 2009 Canadian Urological Association Guidelines issued in 2009 recommend the initiation of urological evaluation with urological ultrasound and cytology of the urine and, if necessary, cystoscopy. The Holland urological association in the 2010 recommendations suggests ultrasound evaluation of asymptomatic microhematuria, while CT is recommended only in cases of very high probability of malignancy. The United States Preventive Services Task Force does not recommend this type of screening because it has the potential to impair health due to exposure to radiation and invasive procedures, in addition to poor efficiency. Recent research supports the fact that evaluation is only needed in people older than 50 years with a history of macrohematuria. The aim of the research was to examine the effectiveness of the evaluation of patients with symptomatic microhematuria at the level of primary health care. Methods: The survey was conducted in the period from 01.09.2015. until 01.09.2018. Participants of the research were registered in the Health center Krupa na Uni. A total of 120 patients with asymptomatic microhematuria were evaluated. Data were collected on the basis of history, physical examination, available medical documentation, laboratory analyses and ultrasound examination performed by one operator. Data processing is done using standard statistical methods. Result: Patients with asymptomatic microhematuria can be successfully evaluated at the primary health care level. Conclusion: By introducing ultrasound diagnostics into family medicine clinics, and working in line with guideline guidelines for good clinical practice, a significant increase in early detection urogenital malignancy, reduced incidence of renal complications, health care costs and loss of income due to reduced productivity.

Ključne riječi

asimptomatska, mikrohematurija, porodična, medicina

Željeni oblik

Oralna prezentacija#27 Ušljivost i svrab

Vjera Lovrek (vjera.sakic@gmail.com) (SOOM prim. dr. Vjekoslava Amerl Šakić)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

Ušljivost i svrab

Tekst

Uvod Ušljivost i svrab bolesti su uzrokovane ektoparazitima. Incidencija obje bolesti je nekoliko stotina milijuna slučajeva godišnje. Klinički se prezentiraju najčešće svrbežom. Dijagnostika se oslanja na kliničku sliku, nalazu živih nametnika ili jajašaca na tijelu ili odjeći bolesnika te anamnezi kontakta s oboljelom osobom. Premda se smatraju problemom primarno nerazvijenog svijeta, manje epidemije se mogu vidjeti i u razvijenim zemljama, primjerice zajedničkim domaćinstvima, dječjim grupama predškolske i školske dobi, staračkim domovima i sličnim zajednicama. Značaj ovih bolesti je prvenstveno u njihovim komplikacijama. Svrbež te češanje mjesta infestacije često dovodi do ekskorijacija koje olakšavaju nastanak bakterijskih superinfekcija, najčešće S. aureus i Streptococcus grupe A. Svrab povisuje rizik od nastanka kroničnih bubrežnih i srčanih bolesti koje se nadovezuju na reumatsku vrućicu i poststreptokokni glomerularni nefritis - komplikacije streptokokne superinfekcije. Liječenje se zasniva na poboljšanju higijenskih navika, simptomatskoj terapiji, lokalnim pripravcima, a u težim slučajevima na primjeni sistemskih antibiotika. Cilj rada Osvijestiti važnost ušljivosti i svraba kao bolesti od javnozdravstvenog značenja te pridonjeti pravodobnom prepoznavanju i primjerenom liječenju. Metode Usporedba dostupnih smjernica u liječenju, dijagnostici i prepoznavanju ušljivosti i svraba. Rezultati Nedovoljno prepoznavanje bolesti, dovodi do njihovih komplikacija te potpomaže širenju epidemija. Potrebna je daljnja edukacija zdravstvenih djelatnika u području ove dvije infestacije. Zaključak Pravodobno prepoznavanje i primjereno liječenje infestacija jedini je način suzbijanja epidemija te komplikacija povezanih s ušljivošću te svrabom.

Naslov na engleskom

Pediculosis and scabies infestation

Tekst na engleskom

Introduction Pediculosis and scabies are infestations caused by ectoparasites. These infestations affect a few hundred million people worldwide every year. Itching dominates clinical presentation of both diseases. Diagnosis is based on clinical presentation, findings of live parasites or eggs on patient’s body or clothes and history of contact with an infected person. Although primarly seen as third world problem, smaller epidemies occur in developed countries, for example in shared households, groups of pre-school or school children, nursing homes etc. Early recognition can help prevent complications. Itching and scratching sites of infestation can lead to excoriations and therefor bacterial superinfections (S. aureus and group A Streptococci). Scabies is associated with chronic kidney and heart diseases caused by rheumatic fever and poststreptococcal glomerulonephritis - complications of streptococcal superinfection. Treatment consists of improved sanitary habits, symptomatic therapy, topical medications and systemic antibiotics in severe cases. Goal Raise awareness of pediculosis and scabies importance as public health problems and contribute to early recognition and appropriate treatment. Methods Comparison of available guidelines in treatment and diagnosis of pediculosis and scabies. Results Insufficient disease diagnosis can lead to complications and epidemics spreading. Further education of health workers on this subject is needed. Conclusion Early recognition and adequate treatment is the only way to stop epidemies and complications associated with pediculosis and scabies infestations.

Ključne riječi

ušljivost, svrab, javno zdravstvo

Željeni oblik

Poster prezentacija#28 Bol u prsištu kod djece sportaša

Hrvoje Kniewald (hrvoje.kniewald@gmail.com) (KBC Sestre milosrdnice)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Bol u prsištu kod djece sportaša

Tekst

Bol u prsištu je jedan od češćih simptoma u pedijatriji (oko 1% djece koje se jave u hitnu službu). Podaci o načinu nastajanja simptoma i pregled su osnova u pristupu simptomu boli u prsištu. Strukture koje mogu uzrokovati bol u prsima su različite i obuhvaćaju: pluća, rebra, mišiće prsnog koša, dijafragmu, zatim male zglobove između rebara i prsne kosti, a sva ta tkiva mogu reagirati osjećajem boli na ozljedu, infekciju, iritaciju ili bilo kojim drugim uzrokom. Ponekad bol može biti prenesena i iz drugog područja kao npr. trbuha ili može biti odraz stresa ili anksioznosti. Bol u prsima u djece je rijetko uzrokovana bolestima srca (u samo oko 0 do 4% slučajeva). A samo oko 1 do 6% adolescenata s već poznatim anomalijama srca imaju osjećaj boli u prsima. Tri najčešća uzroka (u 45 do 65% slučajeva) su: kostohondritis (upala zgloba između prsne kosti i rebra), patologija prsnog koša i bolesti dišnog sustava, zatim poremećaji probavnog sustava, bolesti srca i psihogeni te u slučaju isključivanja tih razloga i nepoznati uzroci (čak do 40% slučajeva). Dijagnostički proces otkrivanja podloge boli u prsima uključuje uzimanje opširne povijesti bolesti koja mora uključivati i posebna pitanja o vremenu i situaciji pojavljivanja boli, trajanju, mjestu i karakteru same boli te javljanju drugih smetnji. Zatim slijedi pregled u kojem je posebna pozornost usmjerena na strukture prsnog koša, te nalaz na srcu i plućima. U algoritmu slijedi Rtg srca i pluća, EKG, prema potrebi pregled pedijatrijskog kardiologa i UZV srca, a ako je isključena organska bolest srca potrebno razmotriti druge uzroke. Aritmije: najčešća je supraventrikulska tahikardija koja ima nagao početak i završetak, javlja se obično u mirovanju i traje nekoliko sekundi do nekoliko sati, srčani je ritam pravilan, frekvencija srca veća od 180/min. Kod duljeg trajanja lice postaje pepeljasto uz nemir, ubrzano disanje. Ventrikulska tahikardija koja nastaje najčešće tijekom miokarditisa ili nakon operacija na otvorenom srcu, a može prijeći u fibrilaciju ventrikula. Hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija koja je najčešći uzrok smrti uzrokovane športskim naporom mladog čovjeka ili djeteta. Predstavlja značajan problem jer najčešće ne dovodi do nikakvih znakova bolesti koji bi uputili na postojanje takvog stanja.

Naslov na engleskom

Precordial pain in young athletes

Tekst na engleskom

Chest pain is one of the more common symptoms in pediatrics (about 1% of children who report to the E.R.). Data about of symptom formation and examination are the basis of the approach to symptoms of chest pain. Structures that can cause chest pain are different and include: lungs, ribs, chest muscles, diaphragm, then small joints between the ribs and sternum, and all these tissues can react with a feeling of pain to injury, infection, irritation or any other cause. Sometimes pain can be transmitted from another area such as abdominal pain or may be a reflection of stress or anxiety. Chest pain in children is rarely caused by heart disease (in only about 0 to 4% of cases). Only about 1 to 6% of adolescents with already known anomalies of the heart have a feeling of chest pain. The three most common causes (in 45 to 65% of cases) are: costochondritis , chest pathology and respiratory diseases, gastrointestinal disorders, heart disease and psychogenic, and in case of And in case of exclusion of these reasons and unknown causes (even up to 40% of cases). The diagnostic process of exposing the substrate of chest pain involves taking a comprehensive history of the disease, which must include special questions about the time and situation of occurrence of pain, duration, place and character of the pain itself and the occurrence of other disturbances. Then followed by an examination in which special attention is focused on the structures of the chest and the finding on the heart and lungs. In algorithm follows, chest X-ray, ECG, if necessary, an examination of the paediatric cardiologist and the echocardiography, and if organic heart disease other causes should be evaluated. The most common arrhythmia is supraventricular tachycardia which has a sudden onset and completion, occurs usually at rest and lasts for a few seconds to several hours, heart rhythm is regular, heart rate is greater than 180/min. For longer duration, the face becomes pale with restlessness, rapid breathing. Ventricular tachycardia, which occurs most often during myocarditis or after open heart surgery, and can switch to a ventricular fibrillation. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy is the most common cause of death caused by the athletic effort of a young man or child. It poses a significant problem because it usually does not lead to any signs of illness that would lead to the existence of such a condition.

Ključne riječi

bol u prsištu, djeca, iznenadna srčana smrt

Željeni oblik

Oralna prezentacija#29 Radionica : Pravilno postupanje sa novorođenčetom i dojenčetom

Anita Struški (anitastruski@gmail.com) (DZ Zagreb Centar) , Vanessa Slaviček (vanessa.slavicek0610@gmail.com) (DZ Zagreb Zapad)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Radionica : Pravilno postupanje sa novorođenčetom i dojenčetom

Tekst

Pravilnim postupanjem sa zdravim novorođenčetom potiče se normalan razvoj zdravog djeteta, ali i eliminiraju štetni čimbenici okoline u rastu i razvoju, dok kod neurorizične djece kao i kod djece sa odstupanjima u neuromotornom razvoju, navedeni postupci su dopuna propisanim terapijskim postupcima, a ovise nam o dobi djeteta, vrsti i težini neuromotornog poremećaja. Roditelji, ali i svi zdravstveni djelatnici u radu sa djecom trebaju biti upoznati sa ispravnim postupcima njege djeteta od rođenja te istog provoditi. Naime, ispravnim dizanjem djeteta, spuštanjem, presvlačenjem, hranjenjem, ali i igrom sa djetetom u svakodnevnom životu, onemogućava se razvijanje loših obrazaca; izvijanje u luku, spastičnost, nemogućnost kontrole glavice i trupa, zabacivanje glavice i sl. Ti loši obrasci onemogućuju dijete da pravilno napravi pokrete kao što je podizanje glavice, okretanje sa trbuha na trup i obratno, odizanje na latove i dr. Stoga, zajedno naučimo ispravan način svakodnevnih aktivnosti kako bi pomogli roditeljima, ali i našim najmanjim pacijentima. Ključne riječi: pravilno postupanje, novorođenče, dojenče Trajanje radionice: 90min Broj polaznika: 30

Naslov na engleskom

Workshop: Baby handling with newborn and infant child

Tekst na engleskom

Baby handling with healthy newborn encourages normal development of healthy child, but also eliminates harmful factors of environment in growth and development, while in neurorisk children and in children with neurodevelopmental disorders, baby handling is addition to prescribed therapeutic procedures, and they depend on age of the child, type and stage of neuromotor disorder. Parents, and all medical stuff working with children should know baby handling from birth and use it. With right lifting up and putting down the baby , changing, feeding , and even playing with child in everyday life, we can prevent development of patological moving patterns; curling, spasticity, inability to control head and trunk, tossing head etc. That pathological moving patterns are preventing child to make normal movements like lifting their head up, rotating from back to belly and reverse, lifting on elbows and others. Therefore, lets learn together the right way of doing everyday activities to help parents, but also to our smallest patients. Key words: baby handling, newborn, infant child Workshop duration: 90 min Number of participants: 30

Ključne riječi

Pravilno postupanje, novorođenče, dojenče

Željeni oblik

Oralna prezentacija#30 Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini?

Jana Kovačević (janakovacevic@yahoo.com) (Dom zdravlja Dubrovnik)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini?

Tekst

Uvod Astma je najčešća kronična bolest dječje dobi. Postaviti dijagnozu astme u ranoj životnoj dobi dijagnostički je izazov temeljen uglavnom na kliničkoj slici, praćenju simptoma i fizikalnom statusu. Cilj Kako kao obiteljski liječnik razlikovati recidivirajuće opstruktivne bronhitise od astme kod djeteta? Kako prepoznati i liječiti akutnu egzacerbaciju astme kod djeteta u ambulanti obiteljskog liječnika? Kako i kada u obiteljskoj medicini uvesti preventivnu terapiju astme kod djeteta ? Kako utvrditi stupanj kontrole bolesti kod djeteta s astmom u obiteljskoj medicini? Metode Pregled literature od 2008. do 2018. godine pretraživanjem PubMeda, Medscapea i weba pomoću ključnih riječi: pedijatrijska astma, obiteljska medicina pristup, primarna zdravstvena zaštita pristup, smjernice. Korištene su GINA smjernice iz 2018. godine. Rezultati Astmu karakterizira reaktivna reverzibilna bronhoopstrukcija, a prezentira se dispnejom, napadima suhog kašlja i piskanjem. Kod astme navedeni simptomi traju duže od 10 dana za razliku od virusnog opstruktivnog bronhitisa, epizode se javljaju više od 3 puta godišnje, postoje noćni simptomi, simptomi se javljaju nakon igre, trčanja, smijeha, plača, izlaganja cigaretnom dimu, postoji pozitivna atopijska anamneza kod djeteta i/ili u obitelji, pozitivan je klinički odgovor na 2-3 mjesečno liječenje inhalacijskim kortikosteroidima i/ili antileukotrijenima. Akutna egzacerbacija astme kod djeteta liječi se inhalacijama SABA (salbutamol – 6 potisaka) i/ili SAMA (ipatropij – 8 potisaka) preko spacera prilagođenog dobi djeteta (Babyhlaer do 5. godine, a kasnije Volumatic) uz primjenu sistemskih kortikosteroida u dozi 2 mg/kg kroz 3-5 dana. Salbutamol i ipatropij se mogu primijeniti i putem nebulizatora: salbutamol u dozi od 0,5 mL (11 kapi) do 1 mL (22 kapi) razrijeđen s fiziološkom otopinom do ukupno 2-2,5 mL, a ipatropij 0,4-1,0 mL (8-20 kapi) do 6.godine, 1,0 mL (20 kapi) od 6.-12. godine, 2,0 mL (40 kapi) iza 12. godine. Za procjenu kontrole astme koristi se ACT upitnik i peak flow metar. Kod djeteta kod kojeg postoji visoki stupanj sumnje na astmu i obiteljski liječnik može uvesti preventivnu terapiju inhalacijskim kortikosteroidima i/ili antileukotrijenima. Zaključak Obiteljski liječnik ima važnu ulogu u pravilnom prepoznavanju, praćenju i liječenju astme kod djece. Obilje dokaza sugerira da se boljom skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite može spriječiti do 90% svih bolničkih prijema zbog astme kod djece.

Naslov na engleskom

How to recognize, treat and monitor childhood asthma in family medicine?

Tekst na engleskom

ABSTRACT Introduction Asthma is the most common chronic disease of childhood. Setting early age asthma diagnosis is a diagnostic challenge based mainly on clinical picture, symptom monitoring and physical status. Aim As a family physician how to distinguish between recurrent obstructive bronchitis and asthma in a child? How to recognize and treat acute asthma exacerbation in a child at family doctor`s office? How and when to introduce preventive asthma therapy in a child in family medicine? How to determine the degree of disease control in a child with asthma in family medicine? Methods Literature review from 2008. to 2018. searching PubMed, Medscape and the web with the following key words: pediatric asthma, family medicine approach, primary health care approach, guidelines. The GINA 2018. guidelines have been used. Results Asthma is characterised by reactive reversible bronchoobstruction, and is presented by dyspnoea, dry coughing and wheezing. In asthma these symptoms last for more than 10 days, unlike viral obstructive bronchitis, episodes occur more than 3 times a year, there are nocturnal symptoms, symptoms happen after playing, running, laughing, crying, exposure to cigarette smoke, positive family and/or personal history of atopy, positive clinical response to 2-3 month treatment with inhaled corticosteroids and/or antileukotriens. Acute exacerbation of asthma in a child is treated with SABA (salbutamol - 6 puffs) and/or SAMA (ipatropium – 8 puffs) inhalations via spacer adjusted to child`s age (Babyhaler until the age of 5, later Volumatic) using also systemic corticosteroids at a dose of 2 mg/kg for 3-5 days. Salbutamol and ipatropium can also be administered through nebuliser: salbutamol 0,5 mL (11 drops) to 1 mL (22 drops) diluted with saline to a total of 2 to 2,5 mL, and ipatropium 0,4-1,0 mL (8-20 drops) until the age of 6, 1,0 mL (20 drops) from the age 6-12, 2,0 mL (40 drops) after the age of 12. The ACT questionnaire and the peak flow meter are used to evaluate the asthma control. In a child with a high degree of asthma clinical suspicion family doctor may also introduce preventive therapy with inhaled corticosteroids and/or antileukotriens. Conclusion A family doctor plays an important role in the proper recognition, monitoring and treatment of asthma in children. An abundance of evidence suggests that better care at the primary health care level can prevent up to 90% of all hospital admissions due to asthma in children.

Ključne riječi

pedijatrijska astma, pristup, obiteljska medicina, primarna zdravstvena zaštita/ pediatric asthma, approach, family medicine, primary health care

Željeni oblik

Oralna prezentacija#31 Spolno prenosive infekcije u adolescenata

Hrvoje Vinter (dr.hrvojevinter@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb Zapad)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Spolno prenosive infekcije u adolescenata

Tekst

Adolescenti su dio populacije koja ima specifične fiziološke karakteristike, ali i posebne karakteristike ponašanja, koje su razlog za osobito visoku izloženost i rizik od brojnih spolno prenosivih infekcija. Dijagnoza i pravodobno liječenje spolno prenosivih infekcija najvažniji su za buduće reproduktivno zdravlje adolescenata, kao i za prevenciju prijenosa budućim partnerima. Uzročnici spolno prenosivih infekcija mogu biti virusi, bakterije, gljive, ili paraziti. Od virusa su najznačajniji uzročnici humani papiloma virus, virus genitalnog herpesa te virus hepatitisa B, a rijedak iako najopasniji HIV virus. Bakterijske infekcije koje su najznačajnije uzrokuju klamidije, ureplazma, gonokok i rijetko Treponema pallidum. Od gljiva je najčešći uzročnik kandida, od praživotinja trihomonas, a nisu neuobičajene ni infekcije stidnim ušima. Probir, ciljani edukacijski napori i cijepljenje mogu spriječiti velik broj za dob specifičnih obolijevanja, a time potencijalno smanjiti ukupno opterećenje bolestima u njihovu kasnijem životu.

Naslov na engleskom

Sexually Transmitted Infections in Adolescents

Tekst na engleskom

Adolescents have specific physiological and specific behavioral characteristics that place them at an increased risk for numerous sexually transmitted infections (STI). Diagnosis and prompt treatment of STI are of paramount importance for an adolescent’s future reproductive health and prevention of transmission to future partners.The causes of sexually transmitted diseases can be viruses, bacteria, fungi, or parasites. Of viral infections the most common are Human papilloma virus, Genital herpes virus and Hepatitis B virus and a rare though most dangerous HIV. Bacterial infections are caused by Chlamydia, Ureaplasma, Gonococcus and rare Treponema pallidum. Of the fungus most common cause of infection is Candida, and from protozoa Trichomonas, they are also not rare infections with pubic lice. Screening, targeted educational efforts and vaccination of adolescents can prevent a large portion of age-specific morbidities as well as potentially minimize their overall burden of disease later in life.

Ključne riječi

adolescenti, spolno prenosive infekcije, dijagnostika, liječenje, prevencija

Željeni oblik

Oralna prezentacija#32 Znanje i stavovi liječnika u PZZ o zlostavljanju djece

Sandra Bočkaj (sandrabockaj@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije) , Dijana Ramić Severinac (dijana.rs1@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

Znanje i stavovi liječnika u PZZ o zlostavljanju djece

Tekst

Zlostavljanje djece može biti fizičko, psihičko, seksualno, vršnjačko, zanemarivanje i elektroničko nasilje putem interneta i društvenih mreža. U vrijeme moderne tehnologije i interneta sve je teže prepoznati pojedine načine zlostavljanja djece, a mi smo kao liječnici često prve osobe kojima se djeca i roditelji obraćaju za pomoć. Cilj rada je utvrditi znanje i stavove liječnika koji rade sa djecom, a prvenstveno liječnika primarne zdravstvene zaštite kao liječnika prvog kontakta. Metodološki će biti obuhvaćeni liječnici koji su i sami članovi društvenih mreža upitnikom u kojem će biti ispitani njihovi stavovi, te temeljna znanja koja posjeduju o cyberbullyingu, vršnjačkom nasilju, kao i o ostalim vrstama nasilja kojima su djeca danas izložena. Također ćemo pokazati i mišljenje liječnika o eventualnoj dodatnoj edukaciji vezano uz ovu problematiku, te potrebi timskog rada sa socijalnim radnicima, psiholozima, školskom medicinom i školskim stručnim službama. Zaključak rada je da je neophodna dodatna edukacija i timski rad u prepoznavanju problema zanemarivanja i zlostavljanja djece.

Naslov na engleskom

The knowledge and attitudes of PHCP about child abuse

Tekst na engleskom

Children abuse can be physical, psychological, sexual, peer violence, negligence and cyberbullying throughout the internet and social media. In the time of modern technology and internet it is difficult to identify forms of child abuse and us, as doctors, are the first to whom people turn to for help. The aim of the article is to determine doctors' knowledge and attitude while working with children and primary health care physicians as the first contact in these situations. Doctors who are members of social networks will be included. Their attitudes and basic knowledge about cyberbullying, peer, and other types of violence that children are exposed today will be examined throughout a questionnaire. Also, we will show the doctors' opinion about possible additional education related to this subject and the need for teamwork together with social workers, psychologists, school medicine and school's professional service. The conclusion of the article is that additional education and teamwork in identifying negligence and child abuse are necessary.

Ključne riječi

zlostavljanje djece, cyberbullying, psiholog, primarna zdravstvena zaštita

Željeni oblik

Poster prezentacija#33 Znamo li dovoljno o problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece ili nam treba dodatna edukacija?

Sandra Bočkaj (sandrabockaj@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije) , Dijana Ramić Severinac (dijana.rs1@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Znamo li dovoljno o problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece ili nam treba dodatna edukacija?

Tekst

Zlostavljanje djece može biti fizičko, psihičko, seksualno, vršnjačko, zanemarivanje i elektroničko nasilje putem interneta i društvenih mreža. U vrijeme moderne tehnologije i interneta sve je teže prepoznati pojedine načine zlostavljanja djece, a mi smo kao liječnici često prve osobe kojima se djeca i roditelji obraćaju za pomoć. Cilj rada je utvrditi znanje i stavove liječnika koji rade sa djecom, a prvenstveno liječnika primarne zdravstvene zaštite kao liječnika prvog kontakta. Metodološki će biti obuhvaćeni liječnici koji su i sami članovi društvenih mreža upitnikom u kojem će biti ispitani njihovi stavovi, te temeljna znanja koja posjeduju o cyberbullyingu, vršnjačkom nasilju, kao i o ostalim vrstama nasilja kojima su djeca danas izložena. Također ćemo pokazati i mišljenje liječnika o eventualnoj dodatnoj edukaciji vezano uz ovu problematiku, te potrebi timskog rada sa socijalnim radnicima, psiholozima, školskom medicinom i školskim stručnim službama. Zaključak rada je da je neophodna dodatna edukacija i timski rad u prepoznavanju problema zanemarivanja i zlostavljanja djece.

Naslov na engleskom

Do we know enough about the problem of child abuse and negligence or do we need additional education?

Tekst na engleskom

Children abuse can be physical, psychological, sexual, peer violence, negligence and cyberbullying throughout the internet and social media. In the time of modern technology and internet it is difficult to identify forms of child abuse and us, as doctors, are the first to whom people turn to for help. The aim of the article is to determine doctors' knowledge and attitude while working with children and primary health care physicians as the first contact in these situations. Doctors who are members of social networks will be included. Their attitudes and basic knowledge about cyberbullying, peer, and other types of violence that children are exposed today will be examined throughout a questionnaire. Also, we will show the doctors' opinion about possible additional education related to this subject and the need for teamwork together with social workers, psychologists, school medicine and school's professional service. The conclusion of the article is that additional education and teamwork in identifying negligence and child abuse are necessary.

Ključne riječi

zlostavljanje djece, cyberbullying, psiholog, primarna zdravstvena zaštita

Željeni oblik

Oralna prezentacija#34 Infekcije herpes virusima u djece

Irena Matijašec (irenamatij@gmail.com) (DZ Varaždin) , Vjekoslava Amerl Šakić (vjekoslava.amerl.sakic@gmail.com) (Ordinacija ambulante obiteljske medicine)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Infekcije herpes virusima u djece

Tekst

Jedni od najčešćih uzročnika vrućice s osipom u djece su herpes virusi. Infekcije herpes virusima u djece javljaju se rjeđe nego u odraslih, no ipak ih ne smijemo zanemariti. Najčešće se javljaju vodene kozice, koje uzrokuje Varicella-zoster virus, te Egzanthema subitum uzrokovan herpesom tipa 6 i 7. U školskoj dobi javlja se sindrom infektivne mononukleoze uzrokovan Epstein-Barr virusom, koji je isto iz porodice Herpes virusa, a u 10% slučajeva uzročnik je Citomegalovirus. Primarne infekcije herpes-simpleks virusom (tip 1 i 2) u mlađe djece najčešće su simptomatske, a biti će opisano nekoliko prepoznatljivih kliničkih oblika od kojih neki zahtijevaju ozbiljnije liječenje. U radu će biti prikazani klinički entiteti svih 8 vrsta Herpesa koji su patogeni za čovjeka i njihova diferencijalna dijagnostika. Za herpes viruse je karakteristično da doživotno ostaju u inficiranim stanicama domaćina te se reaktiviraju u stanjima imunodeficijencije, dok se za neke smatra da uzrokuju maligne bolesti. Najpoznatiji primjeri reaktivacije virusa su herpes labialis i herpes zoster, dok su druge reaktivacije znatno rjeđe. Mnogi od njih se manifestiraju kao primoinfekcija uz febrilitet praćen enantemom na vidljivim sluznicama i egzantemom na koži. Većinu infekcija klinički ćemo lako prepoznati, jer svaka od akutnih virusnih epizoda izaziva karakteristične promjene na koži i sluznicama. Histološku dijagnostiku, PCR i serološke metode koristimo u nejasnim i težim slučajevima. Iako su primoinfekcije pojedinim herpesvirusima u ranom djetinjstvu najčešće nespecifične ili prolaze kao vrlo blage febrilne bolesti s osipom, potreban je oprez zbog komplikacija. Komplikacije su rijetke no ponekad mogu ugroziti život djeteta, napose u onih imunokompromitiranih.

Naslov na engleskom

Human herpes infection in children

Tekst na engleskom

The clinical presentation of herpes infection are more frequent in adults than in children, but we must consider them in children, too. Fever with rash is one of the most common sign in children with human herpes virus infection. The major clinical syndromes during childhood are, chickenpox caused by varicella-zoster virus, and exanthema subitum caused by human herpesvirus 6 and 7. Mononucleosis syndrome appears in adolescents and is usually caused by Epstein-Barr virus, also a herpes virus, but in 10% the causative agent is cytomegalovirus. Primary infections of the herpes simplex virus (type 1 and 2) in preschool children are in most cases symptomatic, and a number of recognisable clinical forms will be described, some of them require more serious treatment. In this paper, all eight herpesviruses that infects humans will be presented with associated differential diagnosis. Defining feature of herpes viruses is their lifelong persistence in host’s tissue. Infections can be reactivated when the host becomes immunodeficient. Some of the viruses have also been associated with malignant diseases. Common examples of herpesvirus reactivation are herpes labialis and herpes zoster, while other reactivations are considerably less frequent. Majority of acute herpes infections can be diagnosed clinically since herpesviruses cause characteristic skin manifestations. Serology, PCR and biopsy can help us in difficult and unclear cases. Although early infection of some herpes viruses in childhood can often be nonspecific or passes as very mild fever raise with rash, caution is required due to complications. Complications are rare but sometimes can endanger the life of a child, especially those who are immunocompromised.

Ključne riječi

herpes virusi, djeca, komplikacije

Željeni oblik

Oralna prezentacija#35 Uloga liječnika obiteljske medicine u skrbi o pacijentu koji živi sa HIV/AIDS-om

Hrvoje Vinter (dr.hrvojevinter@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb Zapad) , Maja Erceg (psihosocijalna.podrska@huhiv.hr) (HUHIV Centar za psihosocijalnu podršku) , Arian Dišković (arian.diskovic@huhiv.hr) (HUHIV – CheckPoint Zagreb)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Uloga liječnika obiteljske medicine u skrbi o pacijentu koji živi sa HIV/AIDS-om

Tekst

Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) jest bolest koja ima veliki društveni utjecaj. Od 1981. godine, kada su opisani prvi slučajevi AIDS-a, oboljelo je više od 80 milijuna ljudi. Tijekom tih gotovo 40 godina došlo je do velikog napretka u poznavanju same infekcije i znamo da su prevencija i rana dijagnoza presudni. Uloga obiteljskog liječnika je bitna jer je on liječnik kontinuirane i sveobuhvatne skrbi, savjetnik i podrška za pacijente. Glavni je cilj smanjiti učestalost novih HIV infekcija. Osim toga, ostali ciljevi su: primarna prevencija i promicanje zdravlja, rana dijagnoza i uključivanje u skrb, praćenje komorbiditeta, psihosocijalna podrška i briga do kraja života. Važno je znati da smo svi mi podložni infekciji virusom, i iako je testiranje na HIV dobrovoljno, postoje preporuke za provjeru: osobe sa znakovima ili simptomima koji upućuju na infekciju, trudnice, osobe s visokim rizikom za infekciju i svi pacijenti koji se ubrajaju u ciljnu popilaciju. Komunikacija jest ključna točka terapijskog odnosa. Moramo biti kompetentni poduzeti intervencije na promjenama stavova o riziku. O svemu obavijestiti i podržati pacijenta, uvjeriti ga u potrebu u ključivanja u specijalističku zdravstvenu skrb. Pacijent s terminalnom AIDS bolesti je vrlo imunološki komptomitiran i treba organiziranu palijativnu skrb poput drugih terminalnih bolesti. Drugi izazov je prevencija i kontrola HIV infekcije među migrantima i imigrantima. Zaključno, obiteljski liječnici moraju poznavati pacijente ciljnih skupina, poznavati HIV indikatorska stanja, informirati pacijente o mogučnostima dijagnostike i provoditi istu, preventivno i promocijom zdravlja djelovati u zajednici. U osoba koje žive sa HIV/AIDS-om pratiti zdravstveno stanje pacijenata kako bi se na vrijeme počeli skrbili o komorbiditetima te pružiti psihosocijalnu podršku i utjehu te pacijenta uključiti i u skrb udruga oboljelih.

Naslov na engleskom

Family physician's role in the HIV infection management

Tekst na engleskom

The human immunodeficiency virus (HIV) infection is a disease with great sociosanitary impact. Since 1981, when the first cases of AIDS were described, more than 80 million people have become infected. During these almost 40 years there have been a lot of advances in the infection management and we know that prevention and early diagnosis are crucial. Family Physician s role is essential since this is a privileged point of global attention, counseling and support for these patients. The main objective is to reduce the new HIV infections incidence. In addition, other objectives are: primary prevention and health promotion, early diagnosis, recruitment infected patients, monitoring of comorbidity, psychosocial support and end-of-life caring. It is important to know that all of us are susceptible to contract the virus and, although the HIV testing is voluntary, there are screening recommendations: persons with signs or symptoms that suggest infection, pregnant women, persons at high risk for infection and all patients aged 13-64 years, as a part of routine clinical care. The communication of the result is a key point in the therapeutic relation. If it is negative we must make intervention on risk attitudes. If it is positive we must inform and support the patient, to convince him about the need to be followed up by an specialized level. The AIDS terminal patient is a very immunodeficient one and needs palliative cares like other terminal disease. Another challenge is prevention and control of HIV infection among the immigrant community. In conclusion, Family Physicians must investigate risk practices, inform, prevent new cases and, in the infected people, monitor the evolution, supporting and comforting.

Ključne riječi

HIV, obiteljska medicina, rana dijagnostika, primarna skrb, komorbiditeti

Željeni oblik

Oralna prezentacija#36 Ima li pilota u ordinaciji?

Sabina Ribarić (sabina.ribaric@gmail.com) (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Ima li pilota u ordinaciji?

Tekst

Pregled posebnosti postupaka vezanih uz pacijente koji su obvezni pristupiti zrakoplovno-medicinskoj procjeni - piloti, kabinsko osoblje i kontrolori leta. Naglasak prezetacije je iz perspektive liječnika OM i povezanost sa uobičajenom praksom u ordinaciji OM. Poseban naglasak je na potrebi odobravanja bolovanja i za stanja koja smatramo trivijalnima na površini Zemlje no koja imaju utjecaj na sigurnost zračnog prometa. Uz to postoje posebne restrikcije kod propisivanja terapije za te pacijente sa kojima liječnici OM trebaju biti upoznati. Uz nekoliko primjera iz prakse pokazat će se situacije u kojima je potrebna dodatna specijalistička obrada u skladu sa posebnima zdravstvenim uvjetima kojima ti pacijenti trebaju udovoljiti. Na kraju će biti prezentiran način rada zrakoplovno-medicinskog ispitivača (AME) i uvjeti za dobivanje licence.

Naslov na engleskom

Is there a pilot in the waiting room?

Tekst na engleskom

Overview of special procedures related to the patients who are obliged to get aero-medical evaluation: pilots, cabin crew and air traffic controllers. Key points from the perspective of GP and connection to the usual GP practice. With emphasis on approving sick days even for conditions that are trivial on the Earth surface but carry risk for air traffic safety. GP practitioners should be aware of guidelines and restrictions for treatments and prescriptions. With several examples from the practice, the need for additional specialist exams is demonstrated due to the specific health standards for those patients. As a conclusion, brief presentation of an Aero-medical Examiner (AME) duties and condition for licensing.

Ključne riječi

pilot, kontrolor, zrakoplovno-medicinska procjena

Željeni oblik

Oralna prezentacija#37 Akutni laringitis u pedijatrijskoj populaciji

Sandra Kirin (sandra.kirin@dzvz.hr) (Dom zdravlja Varaždinske županije)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Akutni laringitis u pedijatrijskoj populaciji

Tekst

U pedijatrijskoj populaciji razlikujemo akutni kataralni i akutni spastički laringitis (pseudokrup). Kataralni laringitis akutna je kataralna upala larinksa koja se očituje tetradom simptoma s inspiratornim stridorom, dispnejom, promuklošću i laringealnim kašljem. Pseudokrup je akutna upala larinksa i subglotičkih struktura s dramatičnim početkom „iz potpuna zdravlja”zbog spazma laringealne muskulature koja se očituje uz promukli kašalj „poput laveža psa”. U kliničkoj slici, izuzev kašlja, nađe se nezznatna hunjavica uz afebrilnost ili blago povišenu temperaturu. U statusu nalazimo blagu hiperemiju ždrijela, auskultatorno uglavnom bez promjena. Kod terapijskog pristupa iznimno je važno ne uznemiravati dijete. Udisanje svježeg zraka pogoduje smiraju kašlja, u težim situacijama posežemo za inhalacijama adrenalina koji smanjuje edem u području grkljana te inhalaciju kortikosteroidima. Akutni laringitis je dosta često stanje kod pedijatrijske populacije koje ima dramatični početak i izrazito zabrinjuje roditelje. Međutim, najčešći uzrok su upravo respiratorni virusi, koji ne zahtjevaju liječenje antibioticima.

Naslov na engleskom

Acute laryngitis in paediatric patients

Tekst na engleskom

There are two types of laryngitis present in paediatric patients, acute catarrhal laryngitis and acute spastic laryngitis (pseudocroup). Catarrhal laryngitis is an acute catarrhal inflammation of the larynx that presents with four symptoms – inspiratory stridor, dyspnoea, pruritus and laryngeal cough. Pseudocroup is an acute inflammation of the larynx and subglottic structures with a sudden onset ‘from complete health’ due to spasms of the laryngeal muscles, and it presents with a dry cough that sounds ‘like a dog barking’. In the clinical workup, apart from the cough, the patients present with a runny nose without a fever or with a slight fever. The patient’s status shows a mild hyperaemia of the throat; auscultation mostly shows no change. It is of the utmost importance not to stress the child any further during the treatment. Breathing in fresh air helps soothe the cough, and in more severe cases adrenaline inhalation can be administered, which helps reduce the oedema in the throat, along with corticosteroid inhalation. Acute laryngitis is a very common illness in paediatric patients, and it has a sudden onset which alarms the parents. However, the most common cause are predominantly respiratory viruses, which do not require antibiotic treatment.

Ključne riječi

stridor, kašalj, kortikosteroid

Željeni oblik

Oralna prezentacija#38 KOLIKO ŽIVOT „BOLI“ NAŠE ADOLESCENTE?

Tatjana Čulina (branislava.popovic@ri.t-com.hr) (Medicinski fakultet Rijeka) , branislava popović (branislava.popovic@ri.t-com.hr) (Medicinski fakultet Rijeka) , Sandra Anđelić Breš (branislava.popovic@ri.t-com.hr) (Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka)

Vrsta prezentacije: Poster prezentacijaSažetak

Naslov

KOLIKO ŽIVOT „BOLI“ NAŠE ADOLESCENTE?

Tekst

SAŽETAK Uvod Somatizacija je poremećaj u kojem se psihički i emocionalni problemi izražavaju tjelesnim uglavnom bolnim simptomima (glavobolja, bolovi u trbuhu, udovima, probadanja u prsištu, osjećaj nedostatka zraka, ubrzan rad srca). Istraživanja pokazuju da 2-10% djece i mladih imaju somatske tegobe, koje mogu biti način komunikacije djeteta s okolinom. Cilj Prikazati učestalost sklonosti somatizaciji u adolescenata, te njezinu povezanost s nizom pokazatelja. Metode Ispitivanje je provedeno u 204 riječka srednjoškolca u dobi od 15 do 17 godina. Učenici su anonimno ispunili za ovo istraživanje pripremljen upitnik s podacima o spolu, dobi, zadovoljstvu svojim zdravljem, školskom uspjehu, odnosima u obitelji i s vršnjacima, postojanju bolesti u obitelji, kvaliteti provođenja slobodnog vremena. Završni dio upitnika sadržavao je Skale anksiozne osjetljivosti i somatizacije iz Upitnika SKAD-62 ( Skala tjelesnih simptoma anksioznosti SOMA. Anksiozna osjetljivost opisuje se kao strah od javljanja anksioznih simptoma i tjelesnih senzacija, koje mogu imati negativne tjelesne, psihološke i socijalne posljedice. Upitnik ispituje sklonost somatizaciji i njihovu interpretaciju. Rezultati Više od 80% ispitanika navelo je da je uglavnom ili jako zadovoljno odnosima u obitelji i s vršnjacima, te svojim zdravljem. Prema dobivenim rezultatima sklonost somatizaciji i anksiozna osjetljivost izraženije su u adolescenata u čijim obiteljima ima kronično oboljelih članova. Utvrđene su statistički značajne razlike u sklonosti somatizaciji i anksioznoj osjetljivosti s obzirom na spol ispitanika. Djevojke su anksiozno osjetljivije i sklonije somatizaciji od mladića. Najčešći razlozi posjeta liječniku su problemi s disanjem, kožom i glavobolja. Zaključak Rezultati nameću potrebu intenziviranja interdisciplinarnog pristupa ovoj problematici. Važno je što ranije prepoznati psihosomatske tegobe adolescenata, pri čemu je od izuzetne važnosti imati sliku obiteljskih prilika, školskog i vršnjačkog okruženja. Pri tome je nužna suradnja obitelji, liječnika obiteljske i školske medicine, psihologa i stručnih suradnika škole. Ključne riječi: adolescenti; anksiozna osjetljivost; somatizacija

Naslov na engleskom

WHAT LIFE MEANS TO OUR ADOLESCENTS?

Tekst na engleskom

Summary Introduction Somatization is a disorder in which mental and emotional issues express the body's mostly painful symptoms (headache, abdominal pain, limbs pain, chest discomfort, lack of air sensation, heartbeating). Studies show that 2-10% of children and young people have somatic problems, which can be the way of childrens communication. Aim To show the incidence of somatization in adolescents and its correlation with a range of indicators. Methods The survey was conducted in 204 secondary school students aged 15 to 17 years in Rijeka. The students have anonymously filled out this survey with a questionnaire on gender, age, satisfaction with their health, school success, family and peer relationships, family disease, quality of leisure time. The final part of the questionnaire contained the Scale of Anxiety Sensitivity and Somatization from the SKAD-62 Questionnaire (Scale of Physical Symptoms of SOMA Anxiety) Anxiety sensitivity is described as a fear of anxiety symptoms and bodily sensations that may have negative physical, psychological and social consequences. somatization and their interpretation. Results More than 80% of respondents stated that they were mostly or very satisfies with family and peer relationships, and with their own health. According to the results obtained, the tendency to somatization and anxiety sensitivity are more pronounced in adolescents in whose families there aremembers with chronic disease. There were statistically significant differences in the tendency to somatization and anxiety sensitivity with respect to sex subjects. Girls are anxiously more sensitive and prone to somatization than young men. The most common causes of visits to a doctor include breathing problems, skin and headache. Conclusion The results impose the need to intensify interdisciplinary approach to this problem. It is important to identify the psychosomatic problems of adolescents earlier, which is of great importance to have an image of family opportunities, school and peer environment. It is necessary to collaborate with families, family and school physicians, psychologists and expert associates of the school. Key words: Adolescents; Anxiety Sensitivity; Somatization,

Ključne riječi

adolescenti, anksiozna osjetljivost, somatizacija

Željeni oblik

Poster prezentacija#39 Recidivirajući spontani pneumothorax- prikaz slučaja

Smiljka Marenić (smiljka.marenic@pu.t-com.hr) (Specijalistička ambulanta obiteljske medicine)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Recidivirajući spontani pneumothorax- prikaz slučaja

Tekst

Pod pneumothorax (kolabirana ili srušena pluća) se po definiciji smatra prisutnost zraka oko pluća u prsnom košu (pleuralni prostor). Dvije su bazične podjele pneumothoraxa: - traumatski: nastaje nakon ozljede ili dijagnostičke procedure kod bolesti pluća; - spontani- odnosi se na slučajeve gdje nema značajnog uzroka. Prvi znakovi su bol i kratkoća daha. Bol je na zahvaćenoj strani grudnog koša, koja se pojavača s dubokim udisajima. Može doći i do kašljanja, respiratorne insuficijencije, cijanoze i potencijalno fatalnog srčanog aresta. Postupak liječenja ovisi o ozbiljnosti pacijentovog stanja nakon učinjenog RTG-a pluća (CT) te se kombinira sa neinvazivnim postupcima (dren) ili invazivnim kirurškim zahvatom. Opservacija i prognoza ovise o veličini pneumothoraxa kao i o uzroku i tretiranju istoga. Treba obratiti pažnju što je prije moguće u slučaju ponavljanja simptoma jer recidivirajuće tegobe otežavaju stanje pacijenta i postupak liječenja. U ovom radu prikazujemo slučaj 15-godišnje djevojčice sa četiri recidiva spontanog desnostranog pneumothoraxa u razmaku od jedne godine. Prikazan je slijed događaja i načina liječenja- od opservacije do kirurškog zbrinjavanja. S obzirom na mogućnost dugoročnog pitanja povratka pojavljivanja pneumothoraxa (manje od 5%) i svakodnevnih životnih aktivnosti, ostaje nam činjenica da uvijek moramo biti na oprezu i onda kada je slučaj klinički riješen.

Naslov na engleskom

Recurrent spontaneous pneumothorax- Case report

Tekst na engleskom

Pneumothorax (collapsing or collapsed lung) is by definition considered the presence of the air around the lung into the chest (pleural space). There are two basic divisions of pneumothorax: -traumatic: occurs after injury or diagnostic procedures with lung disease; -spontaneous- relations in the case where there is no significant role models. The first signs are pain and shortness of breath. The pain has come the impacted side of his chest and typically worse with deep breaths. Can lead to coughing, respiratory failure, cyanosis, and potentially fatal cardiac arrest. Treatment will depend on the severity of patient's condition. Options can include close observation combined with the insertion of chest tube or more invasive surgical procedures. Observation and prognosis depend on the size of the pneumothoraxa as well as on the cause and treatment of same. We need to pay attention as soon as possible in case of recurrence of symptoms because of repetition make it difficult for the patient's condition and the process of treatment. This paper present the approach and treatment of 15-year old girl with the four reccurences of rightside shoulder spontaneous pneumothoraxa in the span of one year. It's shown the sequence of events and ways of treatment- from observation to the surgical treatment. With regards to the possibility of long-term issues of the return of the occurencs of pneumothoraxa (less than 5%) and everyday activities, we are left with the fact that we always have to be on the alert and then when the clinical case is resolved.

Ključne riječi

Key words: spontaneous pneumothorax, early and later signs, diagnosis, observation, surgical treatment

Željeni oblik

Oralna prezentacija#40 Prekomjerna uporaba inhibitora protonske pumpe kod djece – realna i potrebna ili ipak ne?

Katarina Šupe (katarina.supe@gmail.com) (Dom zdravlja Zagreb Zapad)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Prekomjerna uporaba inhibitora protonske pumpe kod djece – realna i potrebna ili ipak ne?

Tekst

Propisivanje inhibitora protonske pumpe se rapidno povećalo zadnjih nekoliko desetljeća. Postoji nekoliko razloga koji su to prouzročili: prekomjerna dijagnostika GERB-a, promocija uzimanja IPP-a od strane proizvođača lijekova, percepcija da su ovi lijekovi „sigurni“ te neke prijašnje smjernice koje preporučuju empirijsko liječenje GERB-a čak i kod suspektnog GERB-a kod dojenčadi. Simptomi GERB-a su vrlo raznoliki , zavisni o dobi i nisu specifični. Mnogi simptomi kao npr. ekscesivni plač i regurgitacija mogu se pojaviti kod djece koja nemaju GERB. Kod veće djece simptomi GERB-a su slični simptomima kao i kod odraslih, pečenje i žarenje u žličici, regurgitacija. U razlučivanju je li se radi o fiziološkom GER-u ili patološkom GERB-u prvenstveno bi trebali pomoći anamneza i fizikalni status. Na taj način bi se reducirala prekomjerna uporaba IPP-a. Ezofagogastroduodenoskopija(EGD) se preporučuje samo za dijagnostiku erozivnog gastritisa, mikroskopskog ezofagitisa i za dijagnostiku eventualno prikrivenog GERB-a. Kod dojenčadi se kao dijagnostički test ne preporučuje kratki IPP test, dok se kod starije djece i adolescenata preporučuje dijagnostički IPP test u trajanju od 2-4 tjedna, a potom se zavisno o odgovoru na terapiju odlučuje o daljnjim mjerama. Neke studije su pokazale da za djecu koja uzimaju IPP i H2 blokatore postoji povećani rizik za neke infekcije kao što su pneumonija te gastroenteritis. Kod djece, prvi korak u liječenju gastričnih tegoba trebala bi biti uporna promocija modifikacije životnog stila: za dojenčad to znači modifikaciju uzimanja obroka, dok za stariju djecu to uključuje gubitak prekomjerne tjelesne težine, nepušenje, izbjegavanje uporabe alkohola. IPP se kao inicijalna terapija preporučuju jedino u liječenju erozivnog gastritisa. Dugoročno uzimanje IPP-a izaziva i neke neželjene efekte kao što su: alergija na hranu, Clostridium difficile infekcije, želučani polipi i čvorići itd. Promocijom zdravih životnih navika već od najranije životne dobi moguće je prevenirati mnoge neželjene efekte dugotrajnog uzimanja lijekova kod nejasnih dijagnostičkih stanja te na taj način poboljšati kvalitetu života kako djeteta tako i cijele obitelji, što je također jedna od važnih uloga obiteljskog liječnika.

Naslov na engleskom

The overuse of proton-pump inhibitors in children – necessary and needed, or is it?

Tekst na engleskom

The prescription of proton-pump inhibitors (PPI) has increased rapidly over the past several decades. There are several reasons for that: frequent GERD diagnosis, promotion of PPI prescription by pharmaceutical companies, the perception that this medication is „safe“, as well as former guidelines that recommend the empirical treatment of GERD in infants even in cases of suspected GERD. GERD symptoms are diverse: they are age-dependant and non-specific. Many symptoms, like excessive crying and regurgitation, may appear in older children without GERD. In teenage children GERD symptoms are similar to those in adults, e.g. a burning sensation in the upper abdomen and regurgitation. Anamnesis and physical exam are the first and the most important steps in differentiating physiological GER from pathological GERD, thus helping to reduce the overuse of PPI. The use of esophagogastroduodenoscopy (EGD) is recommended only when erosive gastritis, microscopic esophagitis and possibly hidden GERD are suspected. A short PPI trial as a diagnostic test is not recommended for infants, whereas for older children and adolescents it is recommended for a period of 2-4 weeks. Depending on the response further treatment is determined. Some studies indicate that in children treated with PPI and H2 blockers there is an increased risk for some infections such as pneumonia and gastroenteritis. In treating gastric distress in children, the first step should be the persistent promotion of change of lifestyle: in infants this means changes in diet and taking meals, in older children this includes losing excess weight, non-smoking and avoiding alcohol intake. PPI as an initial therapy is recommended only in treatment of erosive gastritis. Long-term PPI use may cause some other unwanted effects like: food allergy, Clostridium difficile infections, gastric polyps and nodules etc. By promoting a healthy lifestyle from early age it is possible to prevent many negative effects caused by prolonged intake of medicines in case of diagnostic uncertainties when patient is taking medications which are not really necessary. In this way children’s quality of life as well as their families’ might be improved, which is also one of the important roles of family physician. Key words: proton-pump inhibitors, GERD, family physician, children

Ključne riječi

inhibitori protonske pumpe, GERB, liječnik obiteljske medicine, djeca

Željeni oblik

Oralna prezentacija#41 Zlostavljano dijete i obiteljski liječnik - kako ga prepoznati

Dijana Ramić Severinac (dijana.rs1@gmail.com) (Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Dij) , Sandra Bočkaj (sandrabockaj@gmail.com) (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije) , Klara Klanjčić Bočina (kkbocina@gmail.com) (Dom zdravlja krapinsko-zagorske županije)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Zlostavljano dijete i obiteljski liječnik - kako ga prepoznati

Tekst

Danas postoji niz različitih radova o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Zlostavljanje može biti seksualno, emocionalno, tjelesno, vršnjačko ( bullying ), zlostavljanje preko društvenih mreža i interneta ( cyberbullying). U zlostavljanje ubrajamo i zanemarivanje koje dovodi do posljedica koje su opasne i ometaju normalan razvoj djeteta. Kod zlostavljanje je važan nesrazmjer između snage i moći počinitelja i žrtve. Zanemarivanje djece je nedostatak odgovarajuće brige i njege odraslih osoba prema djetetu. Cilj članka je senzibilizirati liječnike obiteljske medicine o problemu i dati im osnove za postavljanje sumnje na ovaj problem u svom radu sa djecom. Metodološki sam se koristila pregledom relevantne literature koja se bavi problemom zlostavljanja i zanemarivanja djece. Rezultati pokazuju da se tijekom godina i razvojem novih tehnologija pojavljuju i novi oblici zlostavljanja djece koji ostavljaju trajne posljedice na psihičko zdravlje djece, te da je nekada bilo najčešće obiteljsko nasilje, a danas je to internetsko nasilje i vršnjačko nasilje koje je u velikom porastu. Djeca koja su žrtve bilo kojeg oblika nasilja imaju najčešće trajne psihičke posljedice ako to nasilje traje duži vremenski period, te su sklona razvoju psihosomatskih bolesti, psihičkih bolesti, kao i lošijem socijalnom funkcioniranju i uspjehu u školi.

Naslov na engleskom

Abused child and family physician - how to recognized them

Tekst na engleskom

Today, there are a lot of papers about negligence and child abuse. Abuse can be sexual, emotional, physical,peer abuse, social network abuse and cyberbullying. Child abuse includes negligence that leads to dangerous cosequences that disturb a child’s normal development. With child abuse, it is important to realize the difference in strength between the victime and the perpetrator. Negligence is a lack of proper care and attention for children, comming from parents. The goal of this article is to make family praticioners aware of this problem and to give them basics for recognizing this problem in their work with children. I methodologically reviewed relevant literature considering this problem. Results are showing that throught the years, with development of technology, new forms of children abuse are leaving permanent consequences on children’s psychological health and that before, most common form was family abuse but nowdays it is cyberbullying and peer violence which is in rise. Children that are victims of any form of violence mostly have permanent psychological onsequences and if the abuse lasts for a longer period of time, children have a tendency of developing psychosomatic disesases, psychological diseases as well as bad social interaction and bad success at school.

Ključne riječi

zlostavljanje, zanemarivanje, vršnjačko nasilje, cyberbullying,psihičke posljedice

Željeni oblik

Oralna prezentacija#42 Algoritam radioloških dijagnostičkih metoda u dječjoj dobi

Helga Sertić Milić (helga.serticmilic@gmail.com) (KB MERKUR) , Lucija Dimjašević (lucija.dimjasevic@gmail.com) (KB MERKUR) , Vinko Bubić (vinko.bubic@gmail.com) (KB Merkur)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Algoritam radioloških dijagnostičkih metoda u dječjoj dobi

Tekst

Pedijatrijska radiologija je radiološka grana koja se bavi dijagnostičkom obradom djece od novorođenačke do mlađe odrasle dobi. Specifičnost populacije koju uključuje pedijatrijska radiologija zahtjeva posebnu opreznost i znanje prilikom indiciranja i izvršavanja radioloških pretraga kako bi se izbjegli štetni biološki učinci na organizam. Pedijatrijska populacija je osjetljivija na ionizirajuće zračenje od odraslih te zbog dužeg očekivanog životnog vijeka organizma koji je u razvoju ima veću predispoziciju za razvoj stohastičkih učinaka zračenja na organizam kao što su razvoj malignih bolesti, nastanak genskih mutacija te poremećaji u rastu i razvoju. No, radiološka dijagnostika je važan i neizostavan korak u suvremenom liječenju djece i pravilnim i pravodobnim indiciranjem pojedinih pretraga utječe na adekvatno liječenje pacijenata. Pacijenti u pedijatriji dijele se u novorođenačku, dojenačku, predškolsku i školsku dob te adolescentnu i ranu odraslu dob. Svaka skupina ima svoje specifičnosti i drugačiju incidenciju za pojedine bolesti stoga adekvatno liječenje djece zahtjeva multidisciplinarni pristup u koji su uključeni roditelji, pedijatri, liječnici obiteljske medicine, radiolozi i drugi specijalisti. Od radioloških metoda mogu se koristiti sve metode kao i u odrasloj dobi imajući u vidu da se dijagnostičke metode koje koriste ionizirajuće zračenje kao što su klasični RTG, CT i fluoroskopske pretrage koriste u slučajevima kada su druge neionizirajuće radiološke metode neodgovarajuće u pravilnom algoritmu obrade pacijenta. Osim u liječenju, radiološke pretrage uključene su i u preventivne preglede, primjerice ultrazvuk kukova u dojenačkoj dobi. Ultrazvuk je široko zastupljena neionizirajuća metoda koja se koristi u dijagnostici probavnih, urogenitalnih, muskuloskeletnih, endokrinoloških i neuroloških bolesti. Razvojem novih neionizirajućih metoda kao što je primjerice ultrazvuk s kontrastnim sredstvom (CEUS), smanjeno je korištenje starijih ionizirajućih metoda. Radiografsko snimanje (RTG) najčešće se koristi u pulmološkoj dijagnostici, u reumatologiji i drugim oboljenjima muskuloskeletnog sustava. Magnetska rezonancija je neionizirajuća metoda koja često zahtjeva zbog duljeg trajanja pretrage sedaciju ili anesteziju pacijenata. CT je rjeđe korištena metoda u pedijatrijskoj populaciji zbog ionizirajućeg zračenja, no u slučaju pravilne indikacije opravdano je korištenje i navedene metode. Zbog specifičnosti pojedinih pedijatrijskih uzrasta važna je primjerena suradnja između liječnika različitih specijalnosti kako bi se radiološke metode koristile opravdano, pravovremeno i kako bi se štetni učinci smanjili na najmanju prihvatljivu razinu.

Naslov na engleskom

Algorithm of Radiological Diagnostic Methods in Children's Age

Tekst na engleskom

Pediatric radiology is a radiological branch dealing with diagnostic treatment of children from the newborn age to the young adult age. The specificity of the population that is included in pediatric radiology requires special caution and knowledge when indicating and performing radiological examinations to avoid harmful biological effects on the body. The pediatric population is more susceptible to ionizing radiation than adults and because of the longer life expectancy of a developing organism, it has a greater predisposition to develop stochastic effect of radiation on the organism such as development of malignant diseases, formation of genetic mutations and effects on growth and developmental disorders. However, radiological diagnosis is an important and indispensable step in the modern treatment of children and proper and well-timed indication of individual findings affects adequate treatment of patients. Pediatric patients are divided into neonates, infants, pre-school and school age children and adolescent and early adult age. Each group has its specifics and different incidence for certain diseases, therefore adequate treatment of children requires a multidisciplinary approach involving parents, pediatricians, family doctors, radiologists and other specialists. All radiological methods used on adults can be used as well on children, considering that diagnostic methods that use ionizing radiation, such as radiography (RTG), CT and fluoroscopy examinations are used in cases when other non-ionizing radiology examinations are inappropriate in proper algorithm of patient treatment. Except in the treatment, radiological examinations are included in screening, such as infant age hips ultrasounding (US). Ultrasound is a widely represented non-ionising method used to diagnose many digestive, urogenital, musculoskeletal, endocrinological and neurological diseases. As the radiology develops it introduces new non-ionizing methods such as contrast-enhanced ultrasound (CEUS), the use of older ionizing methods has been reduced RTG is most commonly used in pulmonary diagnostics, rheumatology and other disorders of the musculoskeletal system. Magnetic resonance is a non-ionising method which requires, because of the longer duration of the examination, sedation or anesthesia. CT is a rarely used method in pediatric population because of the ionizing radiation, but in case of proper indication the use of this method is justified. Due to the specificity of particular pediatric age, it is important to have appropriate cooperation between doctors and other specialists to make radiological methods justified, timely and to minimize adverse effects to the lowest acceptable level.

Ključne riječi

pedijatrijska, radiologija, pretrage, indikacije

Željeni oblik

Oralna prezentacija#43 Infekcije herpes virusima u djece

Irena Matijašec (irenamatij@gmail.com) (DZ Varaždin) , Vjekoslava Amerl Šakić (vjekoslava.amerl.sakic@gmail.com) (Ambulanta obiteljske medicine)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Infekcije herpes virusima u djece

Tekst

Među najčešćim uzročnicima vrućice s osipom u djece su herpes virusi. Infekcije herpes virusima u djece javljaju se rjeđe nego u odraslih, no ipak ih ne smijemo zanemariti. Najčešće se javljaju vodene kozice, koje uzrokuje Varicella-zoster virus, te Egzanthema subitum uzrokovan herpesom tipa 6 i 7. U školskoj dobi javlja se sindrom infektivne mononukleoze uzrokovan Epstein-Barr virusom, koji je isto iz obitelji Herpes virusa, a u 10% slučajeva uzročnik je Citomegalovirus. Primarne infekcije herpes-simpleks virusom (tip 1 i 2) u mlađe djece najčešće su simptomatske, a biti će opisano nekoliko prepoznatljivih kliničkih oblika od kojih neki zahtijevaju ozbiljnije liječenje. U radu će biti prikazani klinički entiteti svih 8 vrsta Herpesa koji su patogeni za čovjeka i njihova diferencijalna dijagnostika. Za herpes viruse je karakteristično da doživotno ostaju u inficiranim stanicama domaćina te se reaktiviraju u stanjima imunodeficijencije, dok se za neke smatra da uzrokuju maligne bolesti. Najpoznatiji primjeri reaktivacije virusa su herpes labialis i herpes zoster, dok su druge reaktivacije znatno rjeđe. Mnogi od njih se manifestiraju kao primoinfekcija uz febrilitet praćen enantemom na vidljivim sluznicama i egzantemom na koži. Većinu infekcija klinički ćemo lako prepoznati, jer svaka od akutnih virusnih epizoda izaziva karakteristične promjene na koži i sluznicama. Histološku dijagnostiku, PCR i serološke metode koristimo u nejasnim i težim slučajevima. Iako su primoinfekcije pojedinim herpesvirusima u ranom djetinjstvu najčešće nespecifične ili prolaze kao vrlo blage febrilne bolesti s osipom, potreban je oprez zbog komplikacija. Komplikacije su rijetke no ponekad mogu ugroziti život djeteta, napose u onih imunokompromitiranih.

Naslov na engleskom

Human herpes infection in children

Tekst na engleskom

Among the most common causes of fever with rash in children are herpes viruses. The clinical presentation of herpes infection are more frequent in adults than in children, but we must consider them in children, too. The major clinical syndromes during childhood are, chicken pox caused by varicella-zoster virus, and exanthema subitum caused by human herpesvirus 6 and 7. Mononucleosis syndrome appears in adolescents and is usually caused by Epstein-Barr virus, also a virus of the herpes family, but in 10% the causative agent is cytomegalovirus. Primary infections of the herpes simplex virus (type 1 and 2) in preschool children are in most cases symptomatic, and a number of recognisable clinical forms will be described, some of them require more serious treatment. In this paper, all eight herpes viruses that infects humans will be presented with associated differential diagnosis. Defining feature of herpes viruses is their lifelong persistence in host’s tissue. Infections can be reactivated when the host becomes immunodeficient. Some of the viruses have also been associated with malignant diseases. Common examples of herpesvirus reactivation are herpes labialis and herpes zoster, while other reactivations are considerably less frequent. Majority of acute herpes infections can be diagnosed clinically since herpesviruses cause characteristic skin manifestations. Serology, PCR and biopsy can help us in difficult and unclear cases. Although early infection of some herpes viruses in childhood can often be nonspecific or passes as very mild fever raise with rash, caution is required due to complications. Complications are rare but sometimes can endanger the life of a child, especially those who are immunocompromised.

Ključne riječi

herpes virusi, djeca, komplikacije

Željeni oblik

Oralna prezentacija#44 Drenažni položaj i vježbe disanja kod bolesnika sa astmom

Ivana Cvitković (sonjabarac65@gmail.com) (DZ Metković) , Sonja Barač (sonjabarac65@gmail.com) (Specijalisfička ordinacija obit.med. Sonja Barač)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Drenažni položaj i vježbe disanja kod bolesnika sa astmom

Tekst

Spoznaja da se respiratorna muskulatura može u izvjesnom stupnju aktivirati voljom bolesnika, omogućila je kreiranje sistema respiratornih vjeźbi kojima se moźe preventivno i terapeutski utjecati na dio reapiratornog ciklusa u cilju funkcionalnog poboljšanja i rehabilitacije . Drenažni položaji tijela i drenažne metode olakšavaju odstranjenje patološkog sekreta iz bronhalnog stabla . I respiratorne vježbe i drenažne metode pomažu oboljelim od astme da uz temeljnu medikamentoznu terapiju , poboljšaju i stabiliziraju funkcionalni status, kao i da se brže i lakše izliječe akutna pogoršanja.

Naslov na engleskom

Draining position and respiratory exercises with asthma patients

Tekst na engleskom

Cognition of the fact that respiratory musculature can be activated to certain extent by patient's self-control made it possible to create a system of respiratory exercises that can have preventive and therapeutic effect on the part of respiratory cycle aiming to functional improvements and rehabilitation of a patient. Drainage position and drainage methods help release pathological secretion from the bronchial tree. Both respiratory exercises and drainage methods together with fundamental medical therapy help asthma patients to improve and stabilize their functional status as well as to cure acute deterioration faster and easier. Key words:asthma,respiratory exercises,drainage position

Ključne riječi

Ključne riječi: astma, vježbe disanja,drenažni položaji

Željeni oblik

Oralna prezentacija#45 Liječenje kronične opstruktivna plućne bolesti( KOPB), astme i sindroma preklapanja( SPAK)- (((ovo SPAK na engleskom je ACOS- smo napomena ta prijevod ))) Je li dovoljno pacijentu napisati recept i opskrbiti ga terapijskim uređajem?

Sonja Barač (sonjabarac65@gmail.com) (Specijalistička ordinacija obit.med. Sonja Barač)

Vrsta prezentacije: Oralna prezentacijaSažetak

Naslov

Liječenje kronične opstruktivna plućne bolesti( KOPB), astme i sindroma preklapanja( SPAK)- (((ovo SPAK na engleskom je ACOS- smo napomena ta prijevod ))) Je li dovoljno pacijentu napisati recept i opskrbiti ga terapijskim uređajem?

Tekst

Temelj suvremenog liječenja KOPB, Astme i Syndroma preklapnja je inhalacijska terapija , tj topička primjena lijekova u dišnom sustavu gdje je njihov terapijski učinak najveći. Obzirom na dostupnost većeg broja inhalatora( uređaja), za obiteljskog liječnika je iznimno važno poznavanje prednosti i nedostataka pojedinog uređaja.Poznavanje uređaja,poznavanje i praćenje pacijentovih mogućnosti i sposobnosti pomažu u izboru terapije. Suradljivost pacijenta u načinu i redovitosti korištenja inhalacijske terapije je uvjet adekvatnog liječenja. Partnerski odnos-liječnik, pacijent, med. sestra , inicijalna edukacija o korištenju uređaja, redoviti nadzor, ponovljene edukacije , prepoznavanje i korekcije problema ili pogreške,u svakodnevnom radu su način za unapređenje liječenja, minimaliziranje nuspojava, poboljšanja kvalitet života i radnih sposobnosti. U zajedničkoj , aktivnoj radionici podsjetimo se karakteristika pojedinih uređaja i edukacije pacijenta.

Naslov na engleskom

Treatment of chronic obstructive pulmonary disease,asthma and ACOS syndrom Is it sufficient to provide a patient with just a prescription and therapeutic device?

Tekst na engleskom

The base of current chronic obstructive pulmonary disease,asthma and ACOS treatment is inhalation therapy,e.g. topical application of drugs in the respiratory system where their therapeutic result is most effective. Considering availability of greater number of inhaler devices it is extremely important for a general practitioner to know well advantages and disadvantages of a specific inhaler device.It is the kind of inhaler device,awareness of patient's possibilities and capabilities that help determine the therapy. Patient's readiness of application and regular use of inhalation therapy is a must for adequate treatment. Doctor-patient-nurse collaboration,initial education in operating inhaling devices,regular supervision,permanent education,recognition and finding solutions to problems or mistakes in daily routine are ways of improving treatments,quality of life and patient's working ability as well as minimizing side effects at the same time. Let us remember the characteristics of certain inhaling devices and education of patients in this active group workshop. Key words:inhalation therapy,patient,education

Ključne riječi

inhalacijska terapija, pacijent, edukacija

Željeni oblik

Oralna prezentacija