Upute za pisanje sažetaka i radova

Molimo Vas da sažetak, a kasnije i rad ( ako dobijete povratnu obavijest da je sažetak prihvaćen ) pišete na slijedeći način:

  1. Za pisanje teksta koristite font Times New Roman, veličina fonta 12. Naslovi trebaju biti boldani i to fontom veličine 12-14.
  2. U gornjem dijelu prve stranice fontom veličine 18-20 upisuje se naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku. Na sredinu stranice upisuje se ime i prezime autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Pri dnu stranice se navodi titula i ordinacija ili ustanova autora i koautora na hrvatskom i engleskom jeziku.
  3. Na drugoj stranici pišete SAŽETAK koji može biti do maksimalno 350 riječi na hrvatskom i maksimalno do 400 riječi na engleskom jeziku. Sažetak sadrži uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak. Na kraju sažetka izdvojite ključne riječi ( max 6 ) koje su značajne za rad. Sažetak i ključne riječi je potrebno prevesti i na engleski jezik.
  4. Nakon toga slijedi rad koji mora biti strukturiran. Počinje uvodom, zatim ide cilj rada, metode rada, rezultati, rasprava i zaključak.
  5. Na kraju rada navodite literaturu Vancouverskim načinom citiranja.
  6. Ako rad sadrži slike i tablice, molimo Vas da ih označite rednim brojem, te ukomponirate u tekst ( ne ih stavljati na kraj rada).
  7. Ako prijavljujete poster – dimenzije postera su 120 x 90 cm u okomitom položaju. Poster mora biti čitljiv s udaljenosti od 1,5 metar..

Sve sažetke i radove primamo isključivo online, te one koji pristignu na drugačiji način nećemo razmatrati.

Rok za predaju sažetaka je 15.01.2019., a gotovih radova do 15.03.2019. O sažetcima ćete biti obavješteni do 15.02.2019.

Samo radovi pisani na gore opisani način i koji prođu recenziju, mogu biti u Zborniku radova. Ostali mogu biti prezentirani na kongresu, ali neće biti u Zborniku radova ako nisu prošli recenziju.